Verkiezingsprogramma 2014

Op deze pagina vindt u onze standpunten kort samengevat per onderwerp. Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u hiernaast!

1. Samenleven - de kracht van vrijwilligers

2. Kwetsbaren - omkijken naar elkaar

3. Verkeer en luchtkwaliteit - fietsers met voorrang

4. Werk & inkomen - kansen creëren

5. Veiligheid - hart voor de samenleving

6. Gezin, onderwijs en jeugdzorg - investeren in de toekomst

7. Zorg & gezondheid - zorgvuldigheid voorop

8. Cultuur, sport en recreatie - voor en door burgers

9. Economie - ruimte voor ondernemers

10. Duurzame leefomgeving – samen koploper

11. Wonen - samen bouwen aan een leefbare stad

12. Bestuur en burger - voor uw welzijn

13. Financiën - sober en doelmatig


1. Samenleven - de kracht van vrijwilligers

De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet, naar elkaar omkijkt en zorgt voor elkaar. Utrecht kent een grote diversiteit in culturele achtergronden en levensbeschouwelijke overtuigingen. Tolerantie valt niet af te dwingen. Pesten, beledigingen of geweld zijn wel terug te dringen.

De ChristenUnie wil:

 • discriminatie tegengaan met respect voor ieders overtuiging;
 • verbindingen leggen tussen vrijwilligersinitiatieven en professionele hulpverleningsinstanties (in de wijk);
 • aandacht voor de rol van kerken in de samenleving, bijvoorbeeld door de verschillende diaconieën ruimte te geven;
 • dat de gemeente voorkomt dat welzijnsactiviteiten verdwijnen doordat welzijnsorganisaties niet snel genoeg op de vrije ruimten gewezen worden.

2. Kwetsbaren - omkijken naar elkaar

De ChristenUnie wil dat de gemeente zich speciaal inzet voor hen die in een kwetsbare positie verkeren. Denk aan slachtoffers van mensenhandel, daklozen en verslaafden, vluchtelingen en migranten, mensen met schuldenproblematiek of eenzame ouderen.

De ChristenUnie wil:

 • een krachtig optreden tegen mensenhandel;
 • de minimumleeftijd voor prostituees verhogen naar 21 jaar, de minimum leeftijd voor klanten van prostituees verhogen van 16 naar ten minste 18 jaar;
 • de tippelzone aan de Europaweg opheffen met sluitende nazorg;
 • inzet voor mensen in een kwetsbare positie, zoals ongedocumenteerden, burgers met schulden of verslaafden;
 • terugdringen van de wachtlijsten in de verslavingszorg;
 • aandacht voor medische hulp in Utrechtse asielzoekerscentra en opvang van 'ongedocumenteerden';
 • schuldhulpverlening die gericht is op het voorkomen en bestrijden van schulden én begeleiding na schuldproblematiek.

3. Verkeer en luchtkwaliteit - fietsers met voorrang

De ChristenUnie Utrecht wil voorrang voor de fiets in de stad. Daar presenteerden we in de afgelopen raadsperiode al een Fietsplan voor.

De ChristenUnie wil:

voor de fiets…

 • fietsroutes standaard asfalteren en na vorstschade met voorrang repareren;
 • op centrale routes fietspaden breder maken dan landelijk richtlijnen;
 • kuilen, hobbels, scheuren en ander achterstallig onderhoud aan fietspaden versneld wegwerken;
 • in 2018 20% minder fietsverkeerslichten;
 • een experiment met een groene golf voor fietsers naar De Uithof;
 • standaard wachttijdvoorspellers;
 • een sluitend doorfietsnetwerk, separaat van autowegen, ontwikkelen. De binnenring is in 2018 als eerste doorfietsroute gerealiseerd;
 • voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen (stallingen en rekken voldoen aan de normen van Fietsparkeur) in binnensteden, in wijken, bij trein- en busstations en bij publieksvoorzieningen;
 • bij bouwprojecten voldoende fietsparkeermogelijkheden op een centrale plek;
 • onorthodoxe maatregelen voor het fietsparkeerprobleem in de binnenstad.

voor het openbaar vervoer…

 • goede fietsparkeervoorzieningen rond de stations;
 • het systeem van OV-fietsen verder uitbreiden;
 • snelle realisatie van de Uithoftram, waar al jaren op gewacht wordt.

voor de auto…

 • ruimte voor deelauto’s;
 • slimme parkeervoorzieningen aan de randen van de binnenstad en bij P+R’s;
 • pleinen autovrij maken in de binnenstad en parkeergarages bouwen;
 • betaald parkeren alleen invoeren als de buurt voorstander is.

voor de luchtkwaliteit…

 • de snelheid op toegangswegen terugbrengen van 70 km/u naar 50 km/u. Voor de ringweg geldt: 80 is prachtig;
 • niet bouwen als de luchtkwaliteit dat niet toestaat.

4. Werk & inkomen - kansen creëren

Werk is belangrijk omdat het mensen in staat stelt in hun eigen onderhoud te voorzien en armoede kan voorkomen. Bij veel mensen is dit vanzelfsprekend, maar voor een grote groep ook niet. Op dit moment zijn er voor deze groep drie verschillende soorten regelingen: de Bijstandsuitkering (wwb), sociale werkplaatsen (wsw) en de arbeidsuitkering voor Jong Gehandicapten (Wajong). De Rijksoverheid bundelt deze uitkeringen in de Participatiewet.

De ChristenUnie wil:

 • zo weinig mogelijk mensen in de bijstand;
 • focus op het creëren van mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • toezicht of de arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd;
 • streng optreden tegen misbruik van regelingen;
 • samenwerking met vrijwilligersorganisaties in de uitvoering van de Participatiewet;
 • een startersbeurs om jeugdwerkloosheid tegen te gaan;
 • aandacht voor omscholing van ouderen.

5. Veiligheid - hart voor de samenleving

Bij de aanpak van problemen staat de ChristenUnie een aanpak voor die ervan getuigt een hart te hebben voor de samenleving in plaats van hard te zijn tegen de samenleving. Iedere Utrechter moet zich in zijn woning, op zijn werk en in de openbare ruimte veilig kunnen voelen.

De ChristenUnie wil:

 • niet meer coffeeshops in de gemeente Utrecht. Het aantal toegestane coffeeshops wordt verlaagd;
 • géén gemeentelijk wietexperiment met kweek van of voor gebruikers;
 • behoud en handhaving van afstandscriteria voor coffeeshops;
 • stevige controle en handhaving op verkoop van alcohol aan minderjarigen en regelmatige acties om de gevaren van alcohol en drugs onder de aandacht te brengen;
 • de veiligheid in de Breedstraatbuurt en op de Amsterdamsestraatweg verder verhogen, met name op uitgaansavonden;
 • de kosten van vandalisme op daders verhalen;
 • dat de gemeente actief blijft samenwerken met burgernet en sms alert;
 • de toezichtscapaciteit voor handhaving van de Drank- en Horecawet waar nodig opschalen.

6. Gezin, onderwijs en jeugdzorg - investeren in de toekomst

Utrecht is een jonge stad waar gezinnen zich thuis voelen. Een sterk en gezond gezin biedt warmte, liefde, structuur, veiligheid en ruimte. Voor de ChristenUnie zijn jeugd-, onderwijs- en gezinsbeleid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom wil de ChristenUnie in de eerste plaats één wethouder voor jeugd, gezin en onderwijs.

De ChristenUnie wil:

 • één wethouder voor jeugd, gezin en onderwijs;
 • een ruimhartige regeling voor leerlingenvervoer naar bijzonder en speciaal onderwijs;
 • meer MBO-stageplaatsen en een gemeentelijk Stagebureau;
 • voldoende onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen in alle wijken;
 • bekendheid met Vroeg- en Voorschoolse Educatie bij de doelgroep;
 • nauwe samenwerking tussen alle betrokken organisaties en ouders in de ontwikkeling rondom de Jeugdzorg en Passend Onderwijs;
 • doorontwikkeling van de Buurtteams op het gebied van eigen kracht, diversiteit en gelijke beoordeling in de verschillende wijken.

7. Zorg & gezondheid - zorgvuldigheid voorop

De ChristenUnie ondersteunt de gedachte dat dan niet alles door de overheid geregeld hoeft te worden. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar: in gezinsverband, in families. Soms is echter de verantwoordelijkheid niet te dragen door hen en moet een beroep mogelijk zijn op maatschappelijke organisaties en de overheid.

De ChristenUnie wil:

 • gemeentelijke ondersteuning van mantelzorgers op verschillende manieren: respijtzorg, lotgenotencontact, vrijstellingen van sollicitatieplicht en dergelijke;
 • een stevige rol voor de WMO-raad en cliëntenraden in de ontwikkeling van nieuw beleid;
 • behoud en intensivering van keukentafelgesprekken en Eigen Kracht Conferenties. Waar nodig ondersteuning aan kwetsbare burgers bij het voeren van keukentafelgesprekken;
 • de informatievoorziening aan mensen die zorg nodig hebben is op orde, niet alleen na de veranderingen, maar juist ook tijdens de veranderingen.

8. Cultuur, sport en recreatie - voor en door burgers

In een sterke en gezonde samenleving krijgt creativiteit de ruimte om op te bloeien. Kunst, sport en recreatie kunnen mensen tegelijkertijd binden en uitdagen. In de stad Utrecht is op het gebied van sport, cultuur en recreatie van alles te ondernemen. Utrecht heeft een rijke geschiedenis en breed cultureel aanbod, die beiden op talloze manieren ontdekt kunnen worden.

De ChristenUnie wil:

 • geen extra geld besteden aan de Tourstart in Utrecht (topsport), maar sport in de wijk alle ruimte geven (breedtesport);
 • investeringen in sport en cultuur met name ten goede laten komen aan jongeren en mensen die anders niet of nauwelijks met sport en cultuur in aanraking (kunnen) komen;
 • samenwerking met particuliere instanties en zelfbeheer in het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties;
 • de culturele zondag op een (andere) manier invullen die meer recht doet aan de zondagrust, bijvoorbeeld door verplaatsing naar zaterdag.

9. Economie - ruimte voor ondernemers

Utrecht is een stad vol bedrijvigheid: van de bakker in de buurt tot de grootschalige bedrijvigheid op Lage Weide. Utrecht heeft een grote diversiteit aan bedrijven en dat wil de ChristenUnie zo houden. Het is van belang dat de motoren van de economie ruimte hebben om volop te draaien. Ondernemers hebben het echter zwaar in deze tijd. Groeiverwachtingen voor het bedrijfsleven zijn somber en banen staan onder druk. Ruimte bieden aan ondernemers is in deze tijd cruciaal. Het ondernemerschap is aan de ondernemers zelf. De gemeente zorgt voor goede randvoorwaarden.

De ChristenUnie wil:

 • de tariefstijging van belastingen voor ondernemers matigen;
 • een heldere én eenvoudige regelgeving en één loket voor alle vragen van bedrijven;
 • werk maken van een snellere afhandelingen van vergunningen en bundeling van facturen;
 • het Ondernemingsdossier snel invoeren;
 • voldoende ruimte creëren voor bedrijfsverzamelgebouwen, flexwerkplekken en kleinschalige kantoorruimte aan huis;
 • flexibiliteit in bepalingen in bestemmingsplannen;
 • extra aandacht voor kleine ondernemers door winkels te concentreren rond de huidige (buurt)winkelcentra;
 • transformatie, renovatie en herinrichting van bedrijventerreinen en kantorenlocaties;
 • bedrijventerreinen aan hoofdwaterwegen reserveren voor watergerelateerde bedrijvigheid;
 • in regionaal verband afspraken maken over een stop van nieuwbouw van kantoren en bedrijventerreinen;
 • met de gemeente Utrecht én de regio samen met vastgoedeigenaren een actieplan transformatie starten;
 • in 2018 de transformatie van tenminste één kantoren- of bedrijventerrein afgerond hebben;
 • een goede (fiets)bewegwijzering en een zichtbare historie via informatieborden / applicaties;
 • de Hollandse Waterlinie in Tuindorp en Voordorp zichtbaar maken;
 • stoppen met meebetalen aan promotiespotjes en reclamecampagne;
 • extra aandacht voor waterrecreatie en het toeristische imago van Utrecht buiten de singel;
 • geen nieuwe reclamemasten in de binnenstad;
 • de onderhoudsbijdrage voor monumenten, zoals kerken behouden;
 • de zondag een dag laten zijn om gas terug te nemen van het dagelijkse werk;
 • waarborgen dat mensen die naar de kerk willen dit zonder belemmeringen kunnen doen.

10. Duurzame leefomgeving – samen koploper

Zorg voor de schepping begint in eigen huis, pas daarna op het gemeentehuis. Thuis begint de keuze voor het scheiden van afval, het aanbrengen van extra isolatie en het spaarzaam omgaan met water. Dat vraagt van ons allemaal dat we rekening houden met de consequenties van onze keuzes. Met elkaar zijn we gebruikers van Gods schepping, niet de verbruikers ervan. De ChristenUnie wil om die reden ook een schone en groene leefomgeving.

De ChristenUnie wil:

 • gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken;
 • de bouw van energieneutrale woningen stimuleren;
 • gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen en omwonenden in de gelegenheid stelllen mede-eigenaar te worden;
 • lokale klimaatinitiatieven ondersteunen;
 • duurzaamheidsdeals ontwikkelen met het bedrijfsleven;
 • voortzetting van het programma ‘Utrecht rijdt elektrisch’;
 • vervanging van verlichting door energiezuinige (LED)verlichting. Waar mogelijk kiezen voor natuurvriendelijke ‘groene’ verlichting;
 • windenergie opwekken mogelijk maken op het bedrijventerrein Lage Weide of langs de A12, mits de hinder voor omwonenden beperkt blijft tot maximaal de wettelijke norm;
 • gescheiden afvalinzameling mogelijk maken;
 • meer containers voor plastic afval;
 • een pilot met het huis-aan-huis ophalen van plastic afval;
 • bij prullenbakken in de openbare ruimte experimenteren met gescheiden inzameling van GFT, papier- en restafval;
 • een actieplan waarmee in 2018 65% van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt;
 • de openbare ruimte zo aanleggen dat het lopen en fietsen bevordert;
 • prioriteit voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor minder validen bij (bouw)werkzaamheden;
 • actief inzetten op het gebruik van applicaties waarmee burgers meldingen over de openbare ruimte door kunnen geven, zoals www.verbeterjebuurt.nl;
 • bij nieuwbouwprojecten streven naar vergroening van de omgeving;
 • een vergroeningsplan bij binnenstedelijke bouwprojecten;
 • een extra begraafplaats in Leidsche Rijn / Vleuten / De Meern.

11. Wonen - samen bouwen aan een leefbare stad

De ChristenUnie wil dat iedereen in Utrecht passend kan wonen. De vraag naar geschikte woonruimte is in onze gemeente groot. Dit geldt zowel voor studenten, starters, gezinnen of senioren. De woningmarkt zit echter op slot. Voor de oplossing hiervan is de gemeente voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van landelijke regelgeving.

De ChristenUnie wil:

 • in het bouwen met oog voor de omgeving…
 • dat bestemmingsplannen in nauw overleg met burgers tot stand komen;
 • alleen via wet en bestemmingsplan sturen op gebruik en onderhoud van grond en opstallen en niet via erfpacht;
 • bij ruimtelijke ontwikkelingen streven naar bundeling nabij OV-voorzieningen en verdichting (transformatie) binnen de bestaande bebouwde gebieden;
 • geen bebouwing van nieuwe gebieden (uitbreiding) zolang binnenstedelijke (inbreidings)locaties beschikbaar zijn;
 • dat de plannen voor Rijnenburg de ijskast ingaan;
 • een evenwichtige mix aan sociale huurwoningen, sociale koop- en koopwoningen bij grootschalige ontwikkelingen;
 • via particulier opdrachtgeverschap voldoende ruimte voor inwoners om zelf invulling te geven aan hun woonwensen.

in het wonen met oog voor de toekomst…

 • een actieplan transformatie waarmee er in 2018 in totaal 2000 extra woningen zijn;
 • bij afstoting van eigen vastgoed, een ‘toekomstcheck’ voor een nieuwe invulling;
 • de anti-kraakwet loyaal uitvoeren om kraken en leegstand te voorkomen.

voor studenten en starters…

 • de huidige versnellingsaanpak studentenhuisvesting ongewijzigd voortzetten. In 2018 is het tekort aan studentenkamers gehalveerd en zijn 4000 extra studentenwoningengerealiseerd;
 • een ‘kop-staart-woningmarktaanpak’;
 • voor elke gerealiseerde studentenwoning (uit de periode 2010-2014) wordt in de komende vier jaar ook een starterswoning gerealiseerd;
 • studentenwoningen over de stad verspreiden;
 • er bij corporaties en projectontwikkelaars op aandringen om meer goedkope (sociale) koopwoningen aan te bieden;
 • inwoners de kans geven om goedkope kluswoningen te kopen. Corporaties krijgen de ruimte deze woningen te verkopen.

als het gaat om het Stationsgebied…

 • geen nieuwe grote projecten of kostbare uitbreidingen van bestaande voorzieningen;
 • geen nieuw casino in het Stationsgebied als de vergunning voor het huidige casino afloopt;
 • de voorgenomen vergroening van het Stationsgebied toch uitvoeren. De bezuiniging op openbaar groen van het huidige college wordt teruggedraaid;
 • Lombok beter verbinden met het stationsgebied. De verkeersfunctie van het Westplein wordt minder dominant.

als het gaat om Leidsche Rijn…

 • een volwaardig voorzieningenaanbod;
 • ruimte voor bouw van kerken;
 • het verlies op de grondwaarde nemen;
 • prioriteit voor de aanleg van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal naar Leidsche Rijn;
 • inwoners betrekken bij de vaststelling van straatnamen.

12. Bestuur en burger - voor uw welzijn

De ChristenUnie gelooft dat de overheid door God gegeven is ten behoeve van de samenleving. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving.

De ChristenUnie wil:

 • dat burgers een beroep op de overheid kunnen blijven doen als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is;
 • dat de overheid maatschappelijke uitdagingen samen met de samenleving oppakt (burgers, verenigingen, scholen, bedrijven en gezinnen). Wij verwachten niet alles van de overheid, maar ook niet van de markt of de samenleving;
 • dat de gemeente burgers intensief betrekt bij het ontwikkelen van plannen en het evalueren van bestaand beleid;
 • dat de diensten van de gemeente toegankelijk zijn voor iedereen, niet alleen voor de digitaal actieve en mondige burger. Het moet mogelijk blijven om gemeentezaken (vergunningaanvraag, burgerzaken) aan een fysiek loket af te handelen of door middel van levering van producten aan huis (als ID-kaart of rijbewijs) voor ouderen;
 • dat de gemeenteraad een mening vormt over zaken die in regionale overleggen (WGR) worden besproken en deze als opdracht meegeeft aan zijn vertegenwoordiger.

13. Financiën - sober en doelmatig

Onze visie op de verhouding tussen samenleving en overheid heeft gevolgen voor de financiële keuzes die de gemeente moet maken. Gemeenten krijgen de komende raadsperiode te maken met een drastische uitbreiding van het takenpakket in het sociale domein (jeugdzorg, functies begeleiding en kortdurend verblijf uit de AWBZ).

De ChristenUnie wil:

 • structureel een sluitende begroting;
 • riool- en afvalheffing kostendekkend houden;
 • een legeshoogte die in verhouding is met wat je ervoor krijgt;
 • geen stijging van de OZB met meer dan de inflatie;
 • dat de gemeente lobbyt bij het rijk om haar gelden duurzaam uit te zetten bij banken met duurzame fondsen (conform de motie die wij hebben ingediend). Bij toekomstige aanbestedingen van het betalingsverkeer moet de gemeente duurzaamheidseisen meewegen.

De onderstaande bezuinigingsladder geeft zicht op de financiële afwegingen die de ChristenUnie maakt:

1. Zaken waar de gemeente de enige aanbieder is: veiligheid en bestaanszekerheid.

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Daarnaast is de gemeente het uiterste vangnet voor mensen die zelf geen of weinig inkomen kunnen verwerven. Op deze posten wordt zo mogelijk niet bezuinigd.

2. Zaken die zonder de gemeente niet tot stand komen: openbaar gebied, buurtcentra.

Het openbaar gebied is van ons allemaal. De overheid is aan zet om de openbare ruimte (wegen, parken, pleinen) in goede conditie (schoon, heel en veilig) te houden. Het basisniveau is het voorkomen van achterstallig onderhoud waardoor kapitaalvernietiging optreedt. De eeuwenoude delen van de stad vragen extra aandacht. Deze posten moeten zo lang mogelijk worden ontzien.

3. Zaken die de gemeente belangrijk vindt, maar bij de samenleving horen: cultuur, recreatie en sport.

Tot slot zijn er nog veel gebieden waar de gemeente meent dat het goed is als er iets van de grond komt. Onmisbaar voor de samenleving is het echter niet en ook is het niet onmogelijk voor de samenleving dit zelf op te pakken. Binnen deze categorie is nog een onderscheid te maken tussen de samenleving bijstaan (stukken grond die braak liggen ter beschikking stellen aan stadslandbouw) en iets zelf realiseren als gemeente. Deze laatste post wordt als eerste geschrapt.