Samenredzaam

Samenredzaam en weerbaar

De ChristenUnie droomt van een stad met diverse inwoners die een beroep doen op elkaar. We geloven in samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid. Een samenleving die uitdagingen samen aangaat en draagt. Een plek waar je het zelf kunt doen, maar ook kunt terugvallen op sociale contacten, organisaties, kerken of de overheid in moeilijke fases van je leven.

De gemeente heeft vooral als taak de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om hen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. We zetten in op een veilig en rechtvaardig Utrecht met goed onderwijs en goed functionerende zorg. Waar nodig bieden we ondersteuning en werken we aan het tegengaan van armoede. Zo komt een zekerder bestaan voor iedereen dichterbij.

Veiligheid en rechtvaardigheid
De ChristenUnie staat voor gelijke behandeling en een rechtvaardig systeem. Iedere inwoner moet zich vrij kunnen bewegen in de maatschappij en in de openbare ruimte. Om in vrijheid te kunnen leven, is veiligheid een voorwaarde. Veiligheid in het verkeer, in de openbare ruimte en in sociale contacten. Door de grootte van de stad zien we de verschillen tussen mensen toenemen, bijvoorbeeld tussen arm en rijk, theoretisch en praktisch opgeleid, jong en oud. Verschillen brengen soms onderlinge spanningen met zich mee. Door te bouwen aan een goed netwerk, een echte sámenleving, verminderen we onderlinge spanningen. In onze nabije omgeving maken cultuur, sport, bibliotheken, scholen, speeltuinen en vrijwillige inzet Utrecht dynamisch en leefbaar. Inwoners zoeken elkaar op in (in)formele netwerken: bijvoorbeeld rond een gezamenlijke hobby, in een gedeelde woonwijk of uit behoefte aan zorg en ondersteuning.

Sociale veiligheid en samenredzaamheid ontstaan met name in wijken en daarom zet de ChristenUnie zich in voor de wijken en wijkopbouw in Utrecht. Hiervoor ondersteunen we organisaties en verenigingen bij hun lokale initiatieven. Een goed functionerende samenleving is ook het antwoord op kleinere, zichtbare vergrijpen en onzichtbare grootschalige zware criminaliteit en ondermijning. Om die reden blijven wij investeren in sociale netwerken en de inzet van wijkagenten.

Onderwijs, werk en ontwikkeling
De ChristenUnie wil bijdragen aan een gezonde arbeidsmarkt en wil een leven lang ontwikkelen voor iedereen mogelijk maken. Utrecht is een stad met veel werkgelegenheid in diverse sectoren. Toch sluiten de banen niet altijd goed aan op de talenten of mogelijkheden van alle inwoners. We blijven kiezen voor zinvol werk voor elke inwoner. Dit kan ook een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage zijn in de vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk. Bij de zoektocht naar werk is vertrouwen de basis en gaan we uit van het perspectief van de werkzoekende. We hebben hierbij aandacht voor de persoonlijke omstandigheden die het zoekproces beïnvloeden, zoals een fysieke of geestelijke beperking of een taalachterstand. De wens om je te ontwikkelen en een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren is daarbij het uitgangspunt voor iedereen.

De ChristenUnie gaat voor waardevolle en duurzame basisbanen, passend bij de talenten en mogelijkheden van mensen. We geloven in de kracht van (oog)contact en pleiten daarom voor werkmanagers in buurten en wijken. Zij gaan dichtbij en laagdrempelig het gesprek aan over de mogelijkheden om actief te worden of te blijven op de arbeidsmarkt. Bij de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt hebben we oog voor mensen met een kwetsbare (arbeids)positie, zoals mensen met een nuluren-, flex- of tijdelijk contract. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en wij willen ze ook op die manier waarderen. We organiseren elk jaar een lokale vrijwilligersdag en geven ambtenaren de mogelijkheid zelf jaarlijks een aantal dagen vrijwilligerswerk te doen.

Preventief en zorgzaam
De ChristenUnie gaat voor een gezonde samenleving. Het lokaal preventieakkoord wordt leidend in ons lokale beleid en we stimuleren gezond eten en bewegen. Daarnaast dragen we bij aan schone lucht, bijvoorbeeld door de openbare ruimte verder rookvrij maken en in te zetten op een autoluwe binnenstad. Naast de fysieke gezondheid hebben we aandacht voor de mentale gezondheid van inwoners. Een stabiele mentale situatie geeft iemand de ruimte om onderdeel te zijn van de samenleving en contact te maken met anderen. De ChristenUnie streeft naar een stad zonder eenzaamheid en wil mogelijkheden creëren om het gesprek over zingeving aan te gaan. Hierbij krijgen ouderen, jongeren en studenten extra aandacht.

De ChristenUnie gelooft in de kracht van sport en bewegen voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. Een energiek en gezond leven heeft een positief effect op diverse aspecten van ons bestaan. Daarom is bewegen belangrijk en stimuleren we topsport en breedtesport voor alle leeftijden en groepen. We zien sport en beweging als integraal onderdeel van het gemeentebeleid en stimuleren Utrechters om voldoende te bewegen in een veelzijdige leefomgeving.

Wijkaanpak en mantelzorg
Als ChristenUnie blijven wij ons inzetten voor diegene die voor een korte of langere tijd ondersteuning nodig heeft. We willen perspectief bieden aan hen die tussen wal en schip vallen in de samenleving of slachtoffer zijn van het soms bureaucratische systeem. We stimuleren het sociale vangnet voor deze mensen en sporen Utrechters aan er te zijn voor de ander. We zijn trots op de manier waarop we zorgen voor de kwetsbare jeugd in Utrecht, maar er blijft aandacht nodig om alle jongeren te blijven zien en hen perspectief te bieden op een goede opleiding, een woning en een baan.

Vertrouwen en samenwerking tussen professionals maakt de Utrechtse jeugdzorg van goede kwaliteit. De stap naar zorg moet laagdrempelig blijven zodat tijdig hulp kan worden geboden en zwaardere zorg wordt voorkomen. De wijkgerichte aanpak door middel van de wijkteams is hiervoor een bewezen middel. Mantelzorgers zijn van grote waarde voor de zorg en ondersteuning. Zij bieden kwaliteit van leven en een waardig bestaan. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente mantelzorgers bijstaat in hun zorgtaken. We willen mantelzorgers een strippenkaart aanbieden waarmee zij op een zelfgekozen moment worden ontlast in hun zorgtaken.

Utrecht zonder armoede
De ChristenUnie zet vol in op het bestrijden en voorkomen van armoede. Iedere inwoner van Utrecht die in armoede leeft, is er één te veel. Utrecht heeft als groeiende en bloeiende stad namelijk de mensen en de middelen om inwoners te ondersteunen. We zetten daarom in op verhoging van het armoedebudget en goede huisvesting van de voedselbanken.

We streven naar een stad waar geen enkel kind in armoede hoeft op te groeien. Daarom ontwikkelt Utrecht, naast bestaande initiatieven, een actieplan om kinderen structureel te laten meedoen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.

Schulden kunnen in de weg staan van actieve participatie. Om schulden op te vangen, zet de gemeente verschillende instrumenten in. De ChristenUnie pleit voor grootschaliger kwijtschelding van schulden, omdat dit het perspectief op werken en leven aanzienlijk vergroot. We starten een pilot waarin we voor enkele inwoners alle schulden kwijtschelden vanaf het moment dat ze zich melden voor hulp (in plaats van na ‘bewezen goed gedrag’). Vervolgens begeleiden we hen bij het schuldenvrij blijven.