Schepping

Samen verantwoordelijk voor de schepping

De huidige klimaatcrisis vraagt nú om actie. Voor ons als ChristenUnie betekent dat in hoog tempo verduurzamen en ons aanpassen nu het nog kan. Daarom willen we ons meer dan ooit hard maken voor serieuze investeringen in de verduurzaming van Utrecht. Grond onder de voeten, gezonde lucht en een leefbaar klimaat zijn voor iedere inwoner eerste levensbehoeften. Om als samenleving te kunnen bloeien, richten wij ons op een gezonde leefomgeving, een duurzaam bereikbare stad, en voldoende en goede woningen.

Actieplan klimaatverandering
We willen allereerst een ambitieus groen beleid dat zorgt voor de schepping én haar bewoners. Recent verschenen klimaatrapportages laten ons beseffen dat we niet langer kunnen wachten met het nemen van onze verantwoordelijkheid als het gaat om zorg voor de schepping. We willen dat Utrecht zo snel mogelijk energieneutraal is. Daarom zullen we geen enkele stap onbenut laten om klimaatneutraliteit te bereiken in 2030.

De tijd van onderzoeken ligt achter ons; de tijd van doen voor ons. Met elkaar en met de gemeente voorop dragen we de verantwoordelijkheid voor radicale veranderingen om het klimaat te redden. Dit vraagt om grote keuzes die onze leefomgeving veranderen. Deze keuzes kunnen lastig zijn, maar creëren ook nieuwe kansen en brengen grote voordelen met zich mee.

Door investeringen in wind- en zonne-energie gaat Utrecht in de toekomst draaien op duurzaam opgewekte energie. Door aanpassingen in het beheer van groen en water komt er meer verkoeling in de bebouwde omgeving. Door huizen te isoleren gaan we comfortabeler en voordeliger wonen. Daarom gaan we de komende jaren aan de slag met het aardgasvrij maken van wijken. Om onze ambitie van 2030 te halen, moeten we in de komende periode duizenden huizen aardgasvrij te maken.

We willen zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, en daarnaast de duurzame opwekking van brandstoffen uitbreiden. We gaan de gebieden die daarvoor geschikt zijn, benutten voor windmolens voor windenergie. Waar we windmolens kunnen plaatsen, plaatsen we ze. Voor het opwekken van zonne-energie laten we geen dak onbenut. Bij het klimaatadaptiever maken van onze stad horen meer verkoelende plekken. We pleiten voor meer recreatieve zwemlocaties, bijvoorbeeld Veilinghaven, Kromme Rijn of Rhijnauwen.

Klimaatverandering moeten we samen oppakken. Wat de ChristenUnie betreft werken we daarom de komende jaren aan een groen beleid samen met de regio. Daarbij is tussen de gemeenten in de regio sprake van wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Utrecht kan in deze samenwerking met haar expertise en uitvoeringskracht een grote bijdrage leveren als kennispartner en aanjager. En ook al lijkt klimaataanpak iets groots en complex, iedere inwoner van Utrecht kan haar of zijn steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door spaarzaam om te gaan met spullen en grondstoffen, kleding een nieuw leven te geven en de woning energieneutraal te (laten) maken.

Wonen en je directe omgeving
Wonen is een mensenrecht. Wonen is bescherming. Wonen is een uitvalsbasis om mee te doen in de samenleving. De ChristenUnie wil dat iedere Utrechter een passende plek vindt om te leven. Op dit moment zitten veel mensen klem; er is geen beweging te krijgen in de woningmarkt. Vierkante meters zijn schaars en daardoor duur. Daarom moeten we slimmer omgaan met de schaarse beschikbare ruimte.

De ChristenUnie staat voor innovatieve samenleefvormen en gemengde woonconcepten. Een bijkomend voordeel: een gedeelde woonplek kan leiden tot versnelde integratie en het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Bij de zoektocht naar een passende woonplek, heeft de ChristenUnie extra aandacht voor bijzonder kwetsbare groepen, zoals ouderen, statushouders en dak- en thuislozen. Een thuis is het fundament van waaruit iemand kan meedoen in de samenleving.

Bij het bouwen van nieuwe woonplekken wil de ChristenUnie dat met duurzame materialen wordt gebouwd, dat sociaal contact en ontmoetingen centraal staan en dat er genoeg maatschappelijke voorzieningen aanwezig zijn. Ook willen we meer hoogbouw toestaan om de beschikbare ruimte beter te benutten. Op deze locaties dienen dan wel gezamenlijke tuinen te zijn en voorzieningen waar buren en inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

We willen dat er een actieplan komt waarin staat hoe we tot 2030 tien nieuwe buurtontmoetingsplekken realiseren. In de komende periode realiseren we ten minste drie van deze nieuwe ontmoetingsplekken. Leegstaande winkelpanden krijgen een nieuwe maatschappelijke invulling. We verbouwen ze tot plekken waar mensen met elkaar kunnen bewegen, kunnen werken aan de circulaire economie of een sociale onderneming kunnen starten.

Iedereen gezond onderweg
De ChristenUnie zet in op duurzame en gezonde vormen van mobiliteit. Mobiliteit is meer dan bereikbaarheid; het is een levensbehoefte die inwoners in staat stelt mee te doen in de maatschappij. De ChristenUnie zet in op goede bereikbaarheid en gezond onderweg zijn te voet en per fiets. In 2030 staat Utrecht wat ons betreft bekend als een wandelstad bij uitstek. Hoe groener we de openbare ruimte inrichten, hoe aantrekkelijker het wordt om korte afstanden te wandelen in plaats van te fietsen.

De ChristenUnie wil dat wegen nog beter op de fietser en wandelaar worden aangepast. Dat komt het plezier én de verkeersveiligheid ten goede. Daarnaast zetten we ons in voor een autoluwe binnenstad en voor meer stallingen. Door het handhaven en uitbreiden van de milieuzone verbeteren we de luchtkwaliteit voor onze inwoners. Duurzame vormen van mobiliteit dienen mee te groeien met de groei van Utrecht en daarom is een schaalsprong nodig in het openbaar vervoer. We zetten dan ook vol in op een een extra intercity-treinstation (Lunetten) en twee nieuwe tramverbindingen in Utrecht, waardoor de duizenden extra woningen ook goed bereikbaar zijn.