College beantwoordt vragen dakloosheid

Dakloze.jpg
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 16 november 2019 om 12:00

College beantwoordt vragen dakloosheid

De ChristenUnie Utrecht maakt zich hard voor dak- en thuislozen in de stad. Op 17 oktober stelde de fractie daarom vragen aan het college over de huisvesting en de zorg voor deze groep kwetsbaren. Het college heeft de vragen deze week beantwoord. Lees hieronder de antwoorden.

Vraag 1
Wonen is een Grondrecht (artikel 22 van de Nederlandse Grondrechten) en de fracties zijn van mening dat er niemand noodgedwongen op straat zou moeten overnachten. Is het college het met ons eens dat wij op dit moment niet voldoen in onze zorgplicht?

Antwoord 1
Sinds begin augustus was er sprake van een piek in druk op onze nachtopvang, waardoor het niet lukte om alle mensen die dakloos zijn en die gebruik wilden maken van de nachtopvang een bed te bieden. Het gevolg was dat er gemiddeld per nacht 4 tot 8 mensen niet konden worden geholpen die op de wachtlijst stonden om die nacht in de opvang te slapen. Omdat wij het niet wenselijk vinden dat er rechthebbende daklozen niet in de opvang terecht kunnen en deze piek in druk op de nachtopvang al meerdere weken aanhield, hebben wij, in overleg met betrokken partijen, besloten om de Stadsbrug, een locatie van Wij 3.0, als tijdelijke extra nachtopvanglocatie te openen. Sinds de opening van deze extra locatie vanaf begin september lukt het om alle rechthebbenden die gebruik willen maken van de nachtopvang een slaapplek te bieden.

Vraag 2
In hoeverre heeft het hoge aantal daklozen die op straat slapen te maken met het feit dat zij geen regiobinding hebben en zij dus niet in Utrecht een plek kunnen krijgen, maar elders (of buiten) een slaapplek (moeten) vinden? En zo ja, wat is het standpunt van het college aangaande het effect van regiobinding?

Antwoord 2
Utrecht heeft het nieuwe landelijke Convenant Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang getekend, waarin niet meer wordt gesproken van het begrip regiobinding en waarin is bepaald dat een burger zich overal in Nederland mag melden voor maatschappelijke opvang. Voor burgers van buiten de U-16 die zich melden voor maatschappelijke opvang, wordt contact gezocht met gemeente van herkomst om in overleg (en met evt. warme overdracht) te bepalen waar iemand het beste kan worden geholpen. De mensen die op straat slapen zijn, voor zover wij weten, voor het overgrote deel EU-onderdanen die krachtens landelijke regelgeving geen recht op opvang hebben. Overigens wordt bij deze groep wel gekeken naar kwetsbaarheid: als verblijf om psychische of medische redenen nodig is, wordt wel opvang geboden. Hierbij is geen sprake van een relatie met ‘regiobinding’: daarbij gaat het om burgers die wel recht hebben op opvang. Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.

Vraag 3
Welke maatregelen kan de wethouder op korte termijn nemen om dit tekort aan slaapplaatsen op te pakken zodat er met de herfst en winter voor de deur voldoende plaatsen beschikbaar zijn? En welke maatregelen ziet het college voor de lange termijn?

Antwoord 3
Met het openen van de extra nachtopvanglocatie op de Stadsbrug lukt het op dit moment om alle rechthebbenden die gebruik willen maken van de nachtopvang een slaapplek te bieden en daarmee is er, met de openstelling van deze extra locatie, geen sprake van een tekort aan slaapplaatsen. Voor meer aanvullende informatie, ook voor maatregelen die nodig zijn op de langere termijn, verwijzen wij u naar de raadsbrief die op 25 oktober 2019 verstuurd is.

De volledige beantwoording leest u hier.

Deel dit bericht

Labels: , , ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder