Gezond zijn en gezond oud worden

Nota Volksgezondheid Utrecht 2019
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 19 oktober 2019 om 12:00

Gezond zijn en gezond oud worden

De gemeente is voor heel wat zaken verantwoordelijk. Ook voor het versterken van de gezondheid van de inwoners. In de nota ‘Gezondheid voor Iedereen’ staat wat de gemeente daarvoor doet. Bij de vaststelling van die nota door de gemeenteraad zorgde de ChristenUnie ervoor dat ook de gezondheid van ouderen een apart speerpunt wordt van de gemeente.

In de vergadering van de gemeenteraad van 17 oktober werd de nota besproken. De ChristenUnie gaf aan het een positief stuk te vinden: gezondheid wordt breed benaderd en er wordt een duidelijke relatie gelegd met zaken die gezondheid negatief beïnvloeden, zoals geldzorgen, geluidsoverlast, eenzaamheid, een tekort aan beweging en stress.

Toch mistte onze fractie een belangrijk punt: ‘gezond ouder worden’ werd niet als speerpunt genoemd, terwijl de groep 65-plussers naar verwachting sterk zal groeien in Utrecht. Van 36.500 in 2019 naar ongeveer 60.000 in 2040. Vergrijzing wordt vaak beschouwd als kostenpost. Maar het is minstens zo belangrijk om na te gaan onder welke omstandigheden mensen op een gezonde en prettige manier ouder kunnen worden. Sociale omstandigheden, zelfstandigheid en sociale relaties zijn daarvoor erg belangrijk.

Wat de ChristenUnie betreft kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met nadenken en stappen zetten voor onze eigen oude dag. Door te investeren in sociale netwerken, zodat mensen er straks niet alleen voor te staan. Het amendement van de ChristenUnie om ‘gezond ouder worden’ als apart speerpunt op te nemen kreeg steun van alle fracties, behalve D66.

Daarnaast werd ook de zorg voor de geestelijke gezondheid als apart speerpunt toegevoegd aan de nota. Er werd ook een motie aangenomen die vroeg om meer voorlichting over de gevaren van lachgas.

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder