Eindelijk een klimaatvisie

Utrecht CU -13 boven air.jpg
Kirsten Alblas feb 24.jpg
Door Kirsten Alblas op 5 oktober 2023 om 14:00

Eindelijk een klimaatvisie

De gemeente Utrecht werkt aan een klimaatvisie. De voornaamste reden: de gemeente streeft naar een zo groot en snel mogelijke reductie van de CO2-uitstoot. We zijn blij dat de startnotitie voor de visie er ligt, het gaat over mitigatie en dat hebben we lang gemist.

We zijn blij dat in deze startnotitie voor de klimaatvisie ook gekeken gaat worden naar consumptie in bredere zin en wat de gemeente kan doen om consumerend gedrag en leefstijl van bewoners en partijen te beïnvloeden. Hoe kunnen we met elkaar consuminderen en leven van genoeg? Volgens ons zijn dat echt belangrijke vragen om mee aan de slag te gaan. Het is fijn dat helder gemaakt is hoe straks concreet gezien kan worden wat de effecten van het beleid zijn. Klimaatmitigatie gaat over alle domeinen en portefeuilles heen, dus we zouden dit graag op alle relevante portefeuilles in de stukken terugzien. 

Bij de voorjaarsnota hebben we gevraagd om een klimaatbegroting en om die integraal onderdeel van de gemeentelijke programmabegroting te maken. Er bleek meer tijd nodig om die vraag goed te kunnen beantwoorden. We zijn blij dat het college dit in elk geval serieus neemt en goed gaat uitzoeken. 

De leidende principes vinden we mooie principes, wel is het wat ons betreft discutabel wat ‘acceptabele kosten en acceptabele maatschappelijke impact’ zijn. Want mag het ons ook wat kosten? Mag het voor sommige mensen ook wat minder worden? Tegelijk, minderen levert ook wat op, en dat wordt vaak vergeten. We zouden die positieve insteek ook graag terugzien in de klimaatvisie.

Er staan goede ambities in, maar we missen wanneer we daar dan over geïnformeerd worden, bijvoorbeeld over de volgende punten:

  • Verkennen of er nog sectoren of emissies toegevoegd moeten worden waardoor de CO2 uitstoot moet worden bijgesteld
  • Analyseren wat de bijdragen vanuit de verschillende sectoren aan deze uitstoot is en welke effecten de maatregelen hebben om tot reductie te komen
Het is belangrijk om ook met name te kijken naar de grote uitstoters. Het college noemt de bouwsector, industrie en landbouw. Zijn dit ook in Utrecht echt de grootste uitstoters? Want ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn ook grote vervuilers als je bijvoorbeeld kijkt naar energieverbruik en afval. En op welke manier pakken we deze uitstoters aan?
 
We kijken uit naar de klimaatvisie zelf en hopen daar veel van onze inbreng in terug te kunnen lezen.
 

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.