Gezond zijn en gezond oud worden

Nota Volksgezondheid Utrecht 2019
PF Rachel 2020 def.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 19 oktober 2019 om 12:00

Gezond zijn en gezond oud worden

De gemeente is voor heel wat zaken verantwoordelijk. Ook voor het versterken van de gezondheid van de inwoners. In de nota ‘Gezondheid voor Iedereen’ staat wat de gemeente daarvoor doet. Bij de vaststelling van die nota door de gemeenteraad zorgde de ChristenUnie ervoor dat ook de gezondheid van ouderen een apart speerpunt wordt van de gemeente.

In de vergadering van de gemeenteraad van 17 oktober werd de nota besproken. De ChristenUnie gaf aan het een positief stuk te vinden: gezondheid wordt breed benaderd en er wordt een duidelijke relatie gelegd met zaken die gezondheid negatief beïnvloeden, zoals geldzorgen, geluidsoverlast, eenzaamheid, een tekort aan beweging en stress.

Toch mistte onze fractie een belangrijk punt: ‘gezond ouder worden’ werd niet als speerpunt genoemd, terwijl de groep 65-plussers naar verwachting sterk zal groeien in Utrecht. Van 36.500 in 2019 naar ongeveer 60.000 in 2040. Vergrijzing wordt vaak beschouwd als kostenpost. Maar het is minstens zo belangrijk om na te gaan onder welke omstandigheden mensen op een gezonde en prettige manier ouder kunnen worden. Sociale omstandigheden, zelfstandigheid en sociale relaties zijn daarvoor erg belangrijk.

Wat de ChristenUnie betreft kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met nadenken en stappen zetten voor onze eigen oude dag. Door te investeren in sociale netwerken, zodat mensen er straks niet alleen voor te staan. Het amendement van de ChristenUnie om ‘gezond ouder worden’ als apart speerpunt op te nemen kreeg steun van alle fracties, behalve D66.

Daarnaast werd ook de zorg voor de geestelijke gezondheid als apart speerpunt toegevoegd aan de nota. Er werd ook een motie aangenomen die vroeg om meer voorlichting over de gevaren van lachgas.

Deel dit bericht

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.