Sterk & sociaal

Veel in Utrecht gaat goed. Het aantal banen neemt toe, er zijn veel vrijwilligers actief en veel mensen zijn gezond. Tegelijkertijd zijn er zorgen. Nog té veel mensen zijn werkloos, hebben schulden of zijn eenzaam. De komst van vluchtelingen zorgt soms voor spanningen. En de hervorming van het zorgstelsel is ingrijpend geweest.

Meetellen en meedoen

De ChristenUnie vindt het vanwege die zorgen belangrijker dan ooit om te werken aan een gemeente waar het niet vooral gaat om ‘ik’ maar juist om ‘wij’. Wij willen dat Utrecht een gemeente is waar iedereen meetelt: hoogopgeleide tweeverdieners en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zorgbehoevende ouderen en gezinnen met jonge kinderen, Nederlanders van wie de familie al vele generaties hier leeft en migranten. En in een stad waar iedereen meetelt, moet ook iedereen mee kunnen doen. We staan voor een samenleving waaraan iedereen – jong en oud, betaald of onbetaald – een bijdrage kan leveren.

Die samenleving bereiken we niet als de overheid van bovenaf alles oplegt. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente naast de mensen staat. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning meer nodig dan de ander.

Zorg voor kwetsbare inwoners

Voor alle mensen die in armoede leven garandeert de overheid wat de ChristenUnie betreft in ieder geval het bestaansminimum: een dak boven het hoofd en voldoende eten en drinken. De grote behoefte aan de Voedselbank en het aantal dak- en thuislozen in Utrecht laten zien dat het bestaansminimum nog niet vanzelfsprekend is. De ChristenUnie wil Utrechters die werkloos thuis zitten niet langer zinloze trainingen laten volgen. We stoppen met eindeloze regeltjes voor mensen met een uitkering, maar gaan uit van vertrouwen. We geven ondernemers de ruimte om mensen aan het werk te helpen.

Ook mensen met schulden of mensen die ondanks hun baan te weinig overhouden om te leven, wil de ChristenUnie ondersteunen. Armoede- of schuldenproblematiek moet eerder gesignaleerd worden, en waardevolle initiatieven zoals Schuldhulpmaatje moeten financiële en praktische steun krijgen. Zo kunnen zij in meer buurten in de stad van betekenis zijn.

Mensen die eenzaam zijn mogen we niet aan de kant laten staan. Maar liefst een derde van de Utrechtse volwassenen voelt zich wel eens eenzaam. Van de 65+’ers is dit bijna de helft. 12% van die groep is zelfs ernstig eenzaam. De ChristenUnie wil dat de gemeente een plan van aanpak opstelt om de eenzaamheid in de stad te bestrijden. Zo moet de gemeente op dit vlak de initiatieven die er zijn, zoals het tien-stratenplan en de ‘gouden koffie’ van het Nationaal Ouderenfonds, in beeld brengen en ondersteunen. Ouderen die dat willen, moeten bij elkaar kunnen wonen in daarvoor bedoelde woningen.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk voor mensen met een arbeidshandicap en de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Daarmee heeft de gemeente Utrecht een grote verantwoordelijkheid gekregen in de zorg voor kwetsbare inwoners. Voor de ChristenUnie staat maatwerk voorop: zorg op een menselijke schaal met een menselijk gezicht. We willen extra aandacht voor de ondersteuning van gezinnen, omdat we kinderen en jongeren gezond en veilig willen laten opgroeien. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zo dicht mogelijk bij huis en school kunnen krijgen.

Voor een goede vervulling van de toegenomen wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. De ChristenUnie vindt het van groot belang dat de gemeente daar zorgvuldig mee omgaat en dat burgers goed geïnformeerd worden over wat er met hun gegevens gebeurt. 

Een goede start voor iedereen

Een sterke samenleving begint bij een goede start voor iedereen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente aandacht heeft voor taalachterstanden bij peuters, zodat elk kind gelijke kansen krijgt op school. Ouders hebben de vrijheid een goede school voor hun kind te kiezen die past bij hun opvoeding en levensovertuiging. En elk kind moet de mogelijkheid hebben kennis te maken met sport en cultuur. De gemeente dient er dan ook voor te zorgen dat er in elke wijk sportvelden en gymzalen zijn, evenals een bibliotheek, buurthuis en een cultureel podium.

Ook nieuwe Utrechters, vluchtelingen die naar Utrecht zijn gekomen, hebben een goede start nodig. Om deel uit te kunnen maken van de samenleving, is het essentieel dat statushouders de taal leren. Dit moet zo vroeg mogelijk beginnen, liefst al in het asielzoekerscentrum. Als de gemeente weer de regie krijgt over de inburgering, wil de ChristenUnie de inburgering volledig verbinden met de maatschappelijke initiatieven in de stad. Op die manier leren nieuwkomers de taal, maar raken ze ook bekend met het onderwijs, de arbeidsmarkt, de Nederlandse tradities en de normen en waarden. Zo faciliteert de overheid de inburgering, die flink wat van de nieuwkomers vraagt, zo goed mogelijk.

Niet alleen recent aangekomen statushouders hebben moeite om in het Nederlands te communiceren. Er is in Utrecht ook een grote groep mensen die de taal al langere tijd niet goed beheerst, of die moeite heeft met digitale communicatiemiddelen. De gemeente moet deze groep helpen. De ChristenUnie wil dat er meer aandacht komt voor taal- en digitale vaardigheden en dat cursussen en ondersteuning laagdrempelig worden aangeboden. Ook willen we dat contact met de gemeente voor iedereen mogelijk is. Daarom moet er in elke wijk een wijkbureau zijn, moet de gemeente eenvoudige taal gebruiken en moet er ook niet-digitaal gecommuniceerd worden met inwoners. 

Ruimte voor initiatief

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de gemeente. De ChristenUnie wil hen ondersteunen, waarderen en belonen. Dat kan soms met geld, soms met inspraak en vaak alleen al door als gemeente betrokken te zijn en samen te werken. Het beleid van de gemeente moet aansluiten bij deze initiatieven. Mensen die verantwoordelijkheid willen nemen voor zaken als groenonderhoud of het beheer van een sporthal geven wij de ruimte, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Zo werken we aan een sterke en sociale stad, waarvan het eigenaarschap bij haar bewoners ligt.