ALU 2009: Hoofdlijn goed, op punten kan het beter

lucht met wolkendinsdag 10 november 2009 18:48

De ChristenUnie onderschreef tijdens de Commissie stad en ruimte vandaag de maatregelen uit het ALU. Door dit plan wordt in 2015 overal in Utrecht de norm op het gebied van luchtkwaliteit gehaald. Het plan is nodig, en er staat veel goeds in. Maar het vorige ALU was beter. Er zijn daarom nu wel wat kritische vragen te stellen.

Knips

In de knips zit ook ons grootste pijnpunt: de meeste knips zijn er namelijk uitgehaald. Ook op die plaatsen waar je maar nét onder de norm zit en elke verslechtering tot een probleem kan leiden. In de vorige versie van het ALU zat ook een bepaalde marge ingebouwd: er werd toegewerkt naar het voldoen aan de normen, óók als je een keer een slecht jaar hebt. Die 'veiligheidsmarge' is er nu uitgehaald. Dat is geen goede zaak. Bovendien moet je niet alleen naar lucht kijken, maar ook naar de ervaren geluidsoverlast en meer breed de leefbaarheid. In dit nieuwe plan zijn de marges kleiner geworden en is er dus meer kans of risico op overschrijdingen van de normen. Vindt de wethouder de nieuwe marges veilig genoeg? Onlangs bleken de stadsbussen viezer te zijn in de praktijk dan werd aangenomen. Uit bepaalde bronnen hebben wij vernomen dat we dezelfde tegenvallers kunnen gaan verwachten bij de milieuzone. Denkt de wethouder dat de maatregelen die nu worden genomen, robuust genoeg zijn om tegenvallende uitstoot op te vangen?

Daarbij vraagt de ChristenUnie zich af of het wel mogelijk is om een aantal knips te verwijderen. Deze zijn namelijk wel als maatregel ingebracht in het NSL, al vinden wij dat niet terug in de brief die de wethouder ons gisteren bezorgde. Door de knips uit het NSL te halen, wijzigen de maatregelen die zijn ingediend in het NSL. Is de wethouder van mening dat met deze wijzigingen nog steeds dezelfde of betere effecten gehaald gaan worden op de plekken waar de knips eerst ingevoegd waren? In onze beleving is dit wettelijk wel nodig om de maatregelen erdoor te krijgen bij de minister. Hoe verhouden deze nieuwe maatregelen zich qua effect tot die maatregelen die in bijlage ... van het NSL zijn opgenomen? Heeft het college redenen om aan te nemen dat deze wijzigingen voor de minister van VROM acceptabel zijn?

Er wordt in het nieuwe ALU ervoor gekozen om overschrijdingen van normen pas op het laatste moment op te lossen en burgers dus nog een hele periode in eigenlijk te hoge concentraties verontreiniging moeten zitten. Voorbeeld hiervan is de knip bij Paardenveld. Daar staat het zelfs expliciet genoemd. Vindt de wethouder dit juist naar de burgers toe? Verdienen zij niet juist duidelijkheid, zeker bij ingrijpende maatregelen als knips? De ChristenUnie pleit ervoor om de geplande knips zo snel mogelijk uit te voeren, om daarmee ook nu al onder de norm uit te komen. Eventueel kan dan na 2015 worden geëvalueerd of deze nog nodig zijn.

Het schrappen van de knips Albatrosstraat/Vondellaan leidt tot een vrijwel gelijk verkeersaanbod in Hoograven (slechts enkele procenten groei ipv 50%), maar tot een enorme stijging rond het Ledig Erf. Dus de 't Goylaan kan juichen, maar de Watervogelbuurt kuchen. Dat ook de knip Catharijnesingel eruit is, maakt het niet beter. Er staat dan wel dat doorgaand verkeer er ontmoedigd zal worden, de ChristenUnie heeft toch twijfels bij een 30-km zone en drempels: mensen nemen toch die route ook al zou hij dan langzamer zijn. Kijk maar naar de Catharijnesingel nu: sinds de invoering van verkeersdosering is het verkeersaanbod niet afgenomen, het wordt alleen gelijkmatiger verdeeld. En daarbij: lopen er wel mensen in dat 30-km gebied. Die lopen toch over de traverse? Vindt de wethouder dit een verbetering ten aanzien van de leefbaarheid in dit gebied?

Nieuwe verbindingsweg West

In het voortraject van de plannen heeft de verlegde ontsluitingsweg van de A2 naar de Cartesiusweg het nodige stof doen opwaaien. De ChristenUnie heeft met pijn en moeite ingestemd met deze weg. In onze visie zorgen de knips -die we nodig hebben om doorgaand autoverkeer te weren- voor nog meer verkeersdruk in West. Deze druk is al hoog door de aanleg van de Nouw2. OV-maatregelen kunnen de last een beetje drukken, maar niet opheffen. Daarom kunnen wij instemmen met het verleggen van de invalsweg bij de Koffieknoop naar de Cartesiusweg. De knip Thomas à Kempisweg is hierin wel essentieel.
Wij begrijpen de commotie van de bewoners. Maar als we het grote plaatje bezien, is de aanleg van de tunnel nodig. De Josephlaan wordt er veel mooier op. Verkeer stroomt beter door. Bovendien zal het aanleggen van de Spoorlaan (aan de Cartesius-kant van het spoor) er volgens ons toe leiden dat de overlast van verkeer voor bewoners van Zuilen er juist minder op wordt.

Fiets en OV versnellen

Het is een goed voorstel om in het oplossen van ontbrekende schakels in het fietspadennet te investeren. De planning voor de oplossingen ligt laat in de tijd; diverse interessante verbindingen komen pas na 2015. Welke mogelijkheden zijn er om deze planning te versnellen? En kan de wethouder aangeven wat er veranderd als er niet in de top-5 van fietsroutes, maar versneld in de top-10 wordt geïnvesteerd?

Wat de ChristenUnie betreft hadden er meer concrete plannen gepresenteerd mogen worden om de aantrekkelijkheid van stadbus, streekbus en regionale trein te verbeteren. Hoe werkt de gemeente hierin samen met het BRU? Welke knelpunten signaleren vervoerders of reizigersorganisaties? Op welke termijn zijn concrete voorstellen te verwachten? Te denken valt aan versnellingsmaatregelen en te verbeteren verbindingen/ontsluitingen.

Kortom, de ChristenUnie kan instemmen met de hoofdlijn van het plan, mits duidelijk is dat wat het college voorstelt ook daadwerkelijk wettelijk mogelijk is (nadrukkelijk voorbehoud). Wat ons betreft wordt daarmee geprobeerd doorgaand autoverkeer uit de stad te weren. De knips zijn hierbij van groot belang. Om de omslag naar OV en fiets te maken wordt er geïnvesteerd in deze vervoersmodaliteiten. Daar zijn we blij mee, maar wat ons betreft is het onderste nog niet uit de kan gehaald.

Voorzitter, nog een laatste punt. Het ALU doet de bewoners veel. Hoe het uiteindelijke plan er ook uit zal zien, het moet uitgelegd worden naar de bewoners toe. Hoe gaat de wethouder dit aanpakken? Want als het ALU wordt aangenomen, begint het echte werk pas.

« Terug

Reacties op 'ALU 2009: Hoofdlijn goed, op punten kan het beter'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.