Superbussymposium

donderdag 21 september 2006 13:25

Symposium ´De superbus op het lokale agenda´

Uitnodiging symposium superbus:

  

 

 

 

 

     U kunt zich aanmelden voor het symposium door een emailtje te sturen naar: 

ChristenUnie@provincie-utrecht.nl

Informatie over symposium

‘De superbus op de lokale agenda’


De superbus van Wubbo Ockels dient zich aan als een belangrijk vervoerssysteem voor de toekomst. Daarom verdient dit vervoerssysteem een studie van de bestuurders in provincies en gemeenten.

De superbus staat volop in de belangstelling vanwege de discussie over de Zuiderzeelijn en vanwege de vervoersperikelen in de Noordvleugel van de Randstad. Ook los van deze actualiteit verdienen innovaties in het personentransport echter alle aandacht. Het superbussysteem, met snel en flexibel personentransport, is een veelbelovende innovatie. De rijksoverheid heeft zeven miljoen euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van een experimenteermodel. Daarom rijst de vraag of het mogelijk of nodig is dat lokale overheden alvast inspelen op de nieuwe mogelijkheden.

 

 

 

                                   Symposium 'De superbus op de lokale agenda'

 

 

Datum: vrijdagmiddag 22 september 2006 

Tijd: 13.00-17.00 uur

Lokatie: Stadhuis Almere

Programma:

1. openingstoespraak: Adri Duivestein (wethouder gemeente Almere)

2. inleiding: Wubbo Ockels (Technische Universiteit Delft)

3. inleidingen vanuit het consortium superbus en innovatiegroep superbus:
- Joop Bakker (projectleider superbus bij Connexxion)
- ir. R. Willems (president-directeur Shell Nederland, lid innovatiegroep superbus)

4. co-referaten:

- Derk Knol (sectormanager Regiostimulering Kamer van Koophandel Flevoland)
- Tymon de Weger (vervoerskundige en wethouder in Utrecht)

5. pauze

6. reacties van politici: 
- Ger Mik (verkeersgedeputeerde provincie Utrecht) 
- Adri Duivestein (wethouder gemeente Almere) 
Arie Slob (Tweede Kamerfractie ChristenUnie)

7. paneldiscussie met inleiders en politici

8. reactie vanuit ministerie Verkeer en Waterstaat

9. borrel na afloop 

Meer informatie over de superbus: www.superbus.tudelft.nl  

Organisatie van het symposium: statenfracties ChristenUnie in Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, raadsfractie ChristenUnie Almere 


 

 

Toelichting:

Sprekers en onderwerpen: 'De Superbus op de lokale agenda'

Prof. dr. Wubbo J. Ockels is hoogleraar Lucht- en Ruimtevaarttechnologie aan de Technische Universiteit Delft. Hij zal in zijn inleiding het concept van het openbaarvervoerssysteem superbus toelichten. Hij gaat in op de innovaties die in de superbus zullen worden verwerkt en hoe het idee tot stand is gekomen. Hij schetst een beeld van het ingezette ontwikkelingstraject en de bouw van een 'full scale' demonstratiemodel aan de TU Delft. Tenslotte geeft hij in zijn inleiding aan wat de mogelijkheden zijn om de superbus op lokaal niveau, op provinciaal niveau en landelijk niveau in te zetten.

'De weg naar de toekomst!'

Joop Bakker is projectleider bij Connexxion: "De superbus gaat uit van een volledige exploitatie conform het finale vervoerssysteem vanaf 2025. Hierbij is het eindplaatje voertuigen met snelheden van 250 km per uur over vrije infrastructuur, zogenaamde superbanen. Hiernaast is er sprake van vraaggestuurd openbaar vervoer door middel van ICT-toepassingen (mobiele telefoon, internet, etc.). De weg naar het eindbeeld moet door middel van praktijk toetsen en opgedane ervaring (proven technology) worden bepaald. Connexxion is het eens met de zienswijze vanuit het vervoerssysteem superbus en zal stapsgewijs het 'intelligent routing system' ontwikkelen en toetsen in de praktijk, waarbij tevens onderzocht gaat worden op welke manier huidige mobiliteitsvraagstukken middels het superbus vervoerssysteem kunnen worden aangepakt."

'Innovatie'

Ir. Rein Willems is lid van de Innovatiegroep Superbus en president-directeur van Shell Nederland. Voor hem is het meest aantrekkelijke aspect van de superbus de hoge innovatieve inhoud van het project: "Het is een nieuw vervoersconcept dat uitdagend werkt op een aantal van de sleutelgebieden die het Innovatieplatform heeft geformuleerd, zoals Hightech Systemen & Materialen maar ook de Creatieve Industrie. De superbus prikkelt door zijn onconventionaliteit - en zet daarom aan tot vernieuwend denken. En dat is nu precies de basis van onze nieuwe welvaart." 

'(Be)wegen naar groei?!'

Drs. Derk Knol is hoofd van de afdeling regiostimulering van de Kamer van Koophandel Flevoland. Hij geeft vanuit een bedrijfseconomische invalshoek zijn visie op het concept van de superbus. Vanuit de overweging "Is het goedkoper, is het betrouwbaar en in hoeverre draagt het bij aan de sociaal-economische ontwikkeling van Flevoland?" geeft hij een overpeinzing op het initiatief van prof. Ockels.

'En aan de horizon leit Emmeloord...'

 

 

Tymon de Weger is vervoerskundige en wethouder verkeer en milieu in Utrecht. Hij zet enkele kritische kanttekeningen bij de superbus. Vanuit de vragen "Zit de reiziger nu echt te wachten op een superbus?" en "Draagt een investering op de Zuiderzeelijn eigenlijk wel bij aan het milieu?" gaat hij in op het initiatief van Wubbo Ockels en de TU Delft. 

Paneldiscussie

Ger Mik (verkeersgedeputeerde provincie Utrecht), Adri Duivestein (wethouder gemeente Almere) en Arie Slob (Tweede Kamerfractie ChristenUnie) geven een korte aftrap voor de paneldiscussie. Tijdens de paneldiscussie kunnen echter alle aanwezige statenleden en andere politici met de inleiders en met elkaar discussiëren.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Terug

Reacties op 'Superbussymposium'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.