See You/CU 2022!  

Rachel%20Streeflanddonderdag 06 december 2018 09:52

De fractie van de ChristenUnie zit niet stil. Er gebeurt veel in het enerverende Utrecht en zo ook bij onze fractie. Als lid van de coalitie maken wij deel uit van het dagelijks bestuur van onze stad. Dat biedt talloze mogelijkheden, maar evenzeer verantwoordelijkheden.

In ons vorige blog refereerde ik aan het bezinningsproces van de fractie voor onze mooie stad Utrecht. Hoe kunnen we vrucht dragen? Hoe willen we dat ChristenUnie Utrecht over 4 jaar bekend staat? Wat willen wij voor de stad nog meer dan al in het coalitieakkoord staat? Welke groepen inwoners gaan ons extra aan het hart? Voor wie willen we er zijn?

En dat bezinnen hebben we gedaan! Samen als fractie met het bestuur, scherp gehouden door de leden tijdens de ledenvergadering van 10 oktober 2018. Vanaf januari gaan we je online en offline proberen te verrassen met bijdragen, passend bij ons profiel. We nemen daarin het volgende motto als leidraad: ‘De ChristenUnie Utrecht staat voor een gezonde stad waar mensen met elkaar in verbinding zijn, en inwoners van waarde zijn en gezien worden’. En dat verrassen… houd onze site, Facebook, Instagram en Twitter maandelijks maar goed in de gaten. Meer kan ik er nu natuurlijk niet over zeggen… 

Op dit moment is Utrecht de plek waar meer dan 350.000 mensen elke dag wonen, werken en samenleven. Maar Utrecht groeit en dat brengt uitdagingen met zich mee. Dat de vraag naar wonen en werken in Utrecht toeneemt, is op zichzelf niet verkeerd en laat zien dat het hier goed samenleven is. We willen dat er goede (nieuwe) wijken zijn, waar mensen over vijftig jaar nog altijd prettig kunnen leven: gemengde buurten waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien. Buurten met voldoende voorzieningen en groen. De ChristenUnie staat voor het maken van keuzes die in de toekomst verschil kunnen maken, zeker met het oog op de volgende generatie. We zorgen als rentmeesters voor deze aarde én voor de stad Utrecht.  

Gezonde stad 

We maken ons hard voor een gezonde stad. Een stad waar kinderen een goede start kunnen maken op school, waar ze kunnen kennismaken met sport en cultuur. Sport en bewegen is niet alleen gezond en belangrijk bij de strijd tegen bijvoorbeeld overgewicht, maar heeft vooral ook een belangrijk verbindend karakter tussen mensen. Al heel veel jaren heeft de ChristenUnie aandacht voor de fiets. Waarbij we in de komende periode het bijzonder letten op verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers. Een gezonde stad die flink groeit moet ook een groene stad zijn en blijven, die uitnodigt tot bewegen en tot rust, waarin naast de scheppende hand van de mens ook die van God zichtbaar is. die recht doet aan de schepping.  

Verbinding 

We streven als ChristenUnie naar een stad waar mensen met elkaar in verbinding zijn. Daarbij gaan we uit van gemeenschappen dichtbij in de buurt, en niet alleen van individuen. Het moet dus niet vooral gaat om ‘ik’ maar juist om ‘wij’. Hierbij staan thema’s als verminderen van eenzaamheid, de zorg voor mensen in een kwetsbare positie en bevorderen van integratie centraal. De ChristenUnie besteedt veel aandacht om mensen met een migratie-achtergrond op een goede manier in Utrecht te ontvangen waarbij barmhartig asielbeleidwat ons betreft het uitgangspunt is. Taal, essentieel voor ontmoeting en verbinding, is hierbij voorwaardelijk.  

Van waarde 

Wij geloven dat Utrechters waardevol zijn en stellen het welzijn van mensen voorop. Wij zien daarin een belangrijke rol weggelegd voor rust en bezinning. Dat er de mogelijkheid blijft bestaan om in het drukke bestaan van alledag even gas terug te nemen. Dat kan heel concreet door zorg te dragen voor behoud van pleisterplaatsen in de stad zoals kerken en natuurgebieden waar mensen tot rust kunnen komen. Maar ook door de ‘verwaarlozing van de rust’ ter discussie te stellen, alleen al omdat de prestatiedruk en burn-out onder jongeren, maar ook bij twintigers en dertigers rap toenemen.

Van waarde zijn uit zich ook in de vele vrijwilligers die Utrecht rijk is. De ChristenUnie wil graag deze groep blijven helpen bij het uitvoeren van deze taak. Zij zijn van onschatbare waarde voor de stad. 

 Aan de slag

Bovenstaande thema’s gaan de ChristenUnie zowel in Utrecht als landelijk nauw aan het hart. We zijn dan ook heel dankbaar voor al het werk dat Maarten van Ooijenin zijn rol van wethouder verzet voor de deze mooie stad. En wij als fractie zullen het college helpen scherp te blijven. Dat Utrecht ook in de toekomst niet alleen een plaats zal zijn voor de happy few, maar een pleisterplaats voor ons allen. 

Heb je vragen of opmerkingen, wil je een keer een open fractievergadering bijwonen of je verhaal aan ons doen? Je bent meer dan welkom! Stuur een mailtje naar christenunie@raad.utrecht.nl

Hartelijke groeten, mede namens Jan Wijmenga, 

Rachel Streefland 

Fractievoorzitter ChristenUnie Utrecht 

« Terug