KiesKompas – toelichting standpunten

Plusjewoensdag 21 februari 2018 10:29

Het Kieskompas staat weer online! Voor elke verkiezing komen online stemhulpen voor de nog twijfelende kiezer beschikbaar. Ook voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 zal dat weer het geval zijn. Soms is niet helemaal duidelijk waarom we bij een stelling tot ‘voor’ of ‘tegen’ zijn gekomen. Hieronder is daarom wat uitleg gegeven bij de keuzes die gemaakt zijn.

 1. In de gemeente Utrecht moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dit ten koste van de privacy

 Mee eens – om criminaliteit tegen te gaan is cameratoezicht soms een goed middel. We vinden dat onveilige plekken en plekken met overlast worden aangepakt. Daarbij wordt waar nodig extra cameratoezicht of gerichte handhaving ingezet. Verder lezen? Klik hier.

 2. De tippelzone in Utrecht moet worden gesloten

Helemaal mee eens - De tippelzone heeft allang niet meer het doel waarvoor die ingericht was en wordt gesloten. De vrouwen die dat nodig hebben, krijgen goede opvang en begeleiding. Verder lezen? Klik hier.

 3. Om de binnenstad aantrekkelijk te houden, moet er een bedelverbod komen in het centrum

Niet mee eens - We zijn niet tegen bedelen op zich zijn, maar willen wel de mensenhandel willen aanpakken die er vaak mee gepaard gaat. De ChristenUnie gaat daarom begin 2018 onderzoek doen naar de bedelaars in Utrecht. De partij maakt zich zorgen over de signalen van mensenhandel. Het is tijd dat de Utrechtse politiek haar verantwoordelijkheid neemt en onderzoekt of er daadwerkelijk sprake is van uitbuiting of van zwervende armen die bedelen voor hun levensbehoud.

4. Alle buurthuizen moeten open blijven, ook als dat de gemeente extra geld kost

Helemaal mee eens – De ChristenUnie wil dat mensen in hun eigen wijk de meeste voorzieningen beschikbaar hebben. De gemeente moet dus zorgen dat er in elke wijk sportvelden en gymzalen zijn, net als een bibliotheek, buurthuis en een cultureel podium. Verder lezen over onze plannen voor de wijken van Utrecht? Klik hier.

5. Om te zorgen dat er meer studentenwoningen in Utrecht komen, moeten er minder regels komen voor het verhuren van kamers

Niet mee eens – Mensen die een kamer of huis huren verdienen bescherming tegen uitbuiting, zeker als het moeilijk is een huis te vinden, zoals in Utrecht. Het huidige beleid om hoge huren van studentenkamers tegen te gaan (via de Huurcommissie) wordt voortgezet. Tegelijk moet voorkomen worden dat verhuur van kamers of huizen aan bepaalde groepen, zoals studenten, leidt tot overlast.

De gemeente stuurt daarom op het aantal studentenkamers in een straat om overlast en clustering te voorkomen. Meer over onze plannen voor wonen staat hier

6. In Utrecht moeten meer sociale huurwoningen via loting over inwoners worden verdeeld

Mee eens – De wachttijd voor een sociale huurwoning is heel erg lang. Sommige mensen hebben daardoor nauwelijks kans om een huis toegewezen te krijgen. De ChristenUnie vindt daarom dat een deel van de woningen via loting verdeeld kan worden. Meer over onze plannen voor wonen staat hier

7. De gemeente mag meer geld uitgeven aan kunst en cultuur

Neutraal – de gemeente geeft al veel geld uit aan kunst en cultuur. Omdat de stad groeit, zou het budget voor cultuur mee kunnen groeien, maar de vraag is of dat nodig is. In 2018 gaat de gemeente een analyse doen van de kunst- en cultuursector. Daarna kan een besluit worden genomen over het cultuurbudget en of daar geld bij zou moeten. De ChristenUnie is daar niet bij voorbaat van overtuigd. Verder lezen? Klik hier.

8. De gemeente moet geld uittrekken om de internationale wielerwedstrijd, de Vuelta, naar Utrecht te halen 

Helemaal niet mee eens – Het is goed dat de gemeente investeert in sport, maar wat ons betreft is dat de breedtesport. Scholen, sportvelden en buurthuizen zijn belangrijker dan grote prestigeprojecten en dure evenementen zoals de Vuelta.

9. Er mag meer horeca komen in de binnenstad, ook als dit overlast veroorzaakt

Helemaal niet mee eens - Meer ruimte voor nog meer horeca en meer overlast? Niet als het aan de ChristenUnie ligt. Horeca is prima, als daar vraag naar is, maar niet als dat leidt tot meer overlast. Onze bijdrage aan het debat in de gemeenteraad (januari 2018) over het Horecabeleid is hier te vinden.

10. Om wateroverlast te voorkomen moeten inwoners die hun tuin volledig betegelen een hogere belasting betalen

Mee eens – De ChristenUnie is voor een groene stad. Tuinen volleggen met tegels betekent dat water sneller wegloopt (wateroverlast) en dat de stad sneller opwarmt. Dat helpt niet als we door klimaatverandering meer extreme regenval en hoge temperaturen kunnen verwachten. De gemeente stimuleert daarom dat mensen hun tuinen groen inrichten, bijvoorbeeld geveltuinen. Indien dit weinig effect sorteert, onderzoekt de gemeente of een 'tegeltaks' mogelijk is. Meer over onze plannen voor een groen Utrecht staat hier.

11. Er mogen windmolens komen in de polder Rijnenburg, ook al kunnen daardoor minder woningen worden gebouwd

Helemaal mee eens – de ChristenUnie was de eerste partij in de gemeenteraad die pleitte voor windenergie in Rijnenburg. En dat vinden we nog steeds een hele goede plek. Meer over duurzame energie lezen? Klik hier.

12. Er moet meer ruimte voor groen komen bij het centraal station, ook als er daardoor minder woningen worden gebouwd

Helemaal mee eens  - De gemeenteraad steunde in 2014 het plan van de ChristenUnie om op het Smakkelaarsveld een park aan te leggen. In het Stationsgebied moet de openbare ruimte veel groen en weinig steen zijn. Daaraan kan de gemeente bijdragen door plannen van projectontwikkelaars te beoordelen op groen en duurzaamheid. Meer lezen? Klik hier.

13. Een groter deel van de stad Utrecht moet milieuzone worden

Helemaal mee eens - De ChristenUnie vindt de gezondheid van Utrechtse kinderen en volwassenen belangrijker dan een optimale bereikbaarheid van de stad per auto. Om die reden zijn we voorstander van uitbreiding van de milieuzone.

14. Met oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij

Neutraal – Ook de ChristenUnie ziet dat veel mensen het afsteken van vuurwerk willen verbieden of anders zouden willen organiseren. Of een centrale vuurwerkshow het beste middel daarvoor is? Daarvan zijn we niet overtuigd. 

15. De gemeente Utrecht moet meer subsidie geven aan dierenopvangcentra 

Mee eens – Succesvolle vrijwilligersinitiatieven, zoals de dierenopvangcentra, krijgen als het aan de ChristenUnie ligt een plek in het reguliere beleid van de gemeente en daarmee ook structurele financiering.

16. Winkels mogen dag en nacht open zijn

Helemaal niet mee eens – Dat winkels op zondag open zijn is voor de ChristenUnie al een pijnpunt. We gunnen iedereen, ook ondernemers en inwoners van de winkelgebieden, een rustdag. De laatste trend is dat vastgoedeigenaars de ondernemers verplichten om op zondag open te zijn. Daar is de ChristenUnie fel op tegen. Waar we vóór zijn is hier te lezen.

17. Mensen die minder restafval produceren, betalen een lagere afvalstoffenheffing

Mee eens – de ChristenUnie wil mensen stimuleren om minder afval te produceren. Op termijn is ook een overgang naar Diftar mogelijk, waarbij mensen betalen voor elke kilo afval die geproduceerd wordt. Lees hier verder over onze plannen.

18. De hondenbelasting moet worden afgeschaft 

Niet mee eens – de gemeente investeert voor honden in speelweides en in machines om hondenpoep op te ruimen. Daar mag best een belasting tegenover staan.

19. De gemeente moet het budget voor stadspromotie verminderen

Mee eens – de gemeente geeft veel geld uit aan promotie. Wat de ChristenUnie betreft kan dat wel een tandje minder. Scholen, sportvelden en buurthuizen zijn belangrijker dan grote prestigeprojecten en dure evenementen. 

20. De gemeente gaat meebetalen aan gezond gratis ontbijt op alle basisscholen

Neutraal – Zowel landelijk als lokaal is hier nog niet eerder over gesproken. Onbekend is wat het kost, voor de gemeente is het vast niet gratis, en ten koste van wat dit plan dan gaat. De ChristenUnie kan daarom geen standpunt innemen bij deze stelling.    

21. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen ondersteuning (bed, bad en brood) krijgen van de gemeente

Helemaal mee eens – in 2013 nam de gemeenteraad een motie van de ChristenUnie aan die precies dit als doel had. Zolang er echter nog geen geschikte landelijke regeling is doorgevoerd, zorgt de gemeente voor een vangnet van ten minste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers, want het is onwenselijk dat zij door de stad zwerven. Het huidige Utrechtse systeem wordt dus gehandhaafd. Meer over onze standpunten rond vluchtelingen staat hier.

22. Mensen met een huurachterstand mogen uit hun huis worden gezet 

Mee eens – Als mensen hun huur niet betalen, dan kan de consequentie daarvan zijn dat ze hun huis uit moeten. Maar de ChristenUnie vindt ook dat de gemeente afspraken moet maken met woningcorporaties en energieleveranciers dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en dat er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen. Lees hier verder over onze plannen voor schuldhulpverlening.

23. Alleen mensen die Nederlands spreken hebben recht op een bijstandsuitkering 

Niet mee eens – In de Tweede Kamer heeft de ChristenUnie ook dit standpunt ingenomen. Het is prima als mensen Nederlands leren, maar uiteindelijk gaat het er ook om of een verplichting om Nederlands te spreken echt een voorwaarde is en iets toevoegt naast de eisen die er al zijn voor mensen in de bijstand. De ChristenUnie denkt dat zo’n verplichting weinig zin heeft, omdat er al een re-integratieplicht is en gemeenten dus al een en ander kunnen vragen van mensen in de bijstand.

24. Langdurig werklozen die weinig kans op een baan hebben, hoeven niet langer te solliciteren

Niet mee eens – “De bijstand is een vangnet, geen hangmat” heeft een van onze vorige raadsleden ooit gezegd. Dat de bijstand er is, is belangrijk. Maar het moet geen einde zijn van een zoektocht naar een zinvolle tijdsbesteding. Betaald werk is mooi, en wat de ChristenUnie betreft ontwikkelt de gemeente een Utrechtse aanpak om werken vanuit de bijstand aantrekkelijk te maken. Voor mensen die echt niet kunnen werken kan ook vrijwilligerswerk een optie zijn.

25. Iedereen met een bijstandsuitkering mag worden verplicht een tegenprestatie te leveren

Niet mee eens - We willen een radicale omslag bij de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente en stoppen met experimenten als ‘Weten wat werkt’. We weten namelijk allang wat werkt: uitgaan van vertrouwen en stoppen met zinloze trainingen voor mensen in de bijstand. Wij gaan zinvol vrijwilligerswerk voor mensen in de bijstand stimuleren. Meer lezen over onze plannen? Klik hier.

26. In de gemeente Utrecht moet parkeren op zondag buiten het centrum gratis blijven

Mee eens - Betaald parkeren op zondag wordt door voorgesteld omdat de winkels (ook) op zondag autoverkeer aantrekken. In die zin is de wens voor betaald parkeren op zondag een direct gevolg van de koopzondag, waar de ChristenUnie zich tegen heeft verzet. Om betaald parkeren te handhaven zal er ook controle nodig zijn. De ChristenUnie vindt dat de inzet van ambtenaren op zondag alleen nodig is voor taken die met veiligheid of gezondheid te maken hebben. Controle op betaald parkeren hoort daar niet bij.

 27. Het centrum van Utrecht moet autovrij worden

Helemaal mee eens – De ChristenUnie vindt dat de historische binnenstad autoluw moet worden. Ook zou de gemeente plan van aanpak moeten opstellen om de Oudegracht autovrij te maken. Meer over onze plannen voor een bereikbare stad is hier te lezen.

 28. Het aantal parkeerplaatsen in Utrecht mag worden verminderd

Mee eens - Bij nieuwbouw wordt parkeren altijd op particuliere grond of inpandig geregeld; in de binnenstad en het stationsgebied is een parkeernorm ‘nul’ mogelijk: er moet daar voldoende openbaar vervoer en deelauto’s beschikbaar zijn.

29. Om de leefbaarheid te vergroten mogen wegen worden versmald, ook al gaat dit ten koste van de doorstroming van autoverkeer

Mee eens – De wegen worden wat de ChristenUnie betreft zo ingericht, dat de gemiddelde fietser binnen Utrecht sneller is dan de gemiddelde automobilist. Zo houden we de stad leefbaar. Meer over onze plannen voor verkeer en vervoer is hier te lezen.

 30. Om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan moet de gemeente Utrecht anoniem solliciteren invoeren

Neutraal – Een proef met anoniem solliciteren in Utrecht liet zien dat dit geen oplossing was voor het feit dat bepaalde bevolkingsgroepen moeilijk een baan vinden. We zien dat nog te vaak zaken als geslacht, kinderwens/ zwangerschap, etniciteit of leeftijd een rol spelen in sollicitatieprocedures. De ChristenUnie wil arbeidsmarktdiscriminatie tegen gaan, onder meer door anoniem solliciteren mogelijk te maken, maar niet door het verplicht invoeren hiervan. 

 31. Alle mantelzorgers moeten een gratis parkeervergunning krijgen 

Mee eens – Mantelzorgers verdienen het om een steuntje in de rug te krijgen van de gemeente. Als het voor hun zorgtaak nodig is dat zij makkelijk kunnen parkeren, dan kan de gemeente een gratis parkeervergunning geven.

« Terug