Algemene Leden Vergadering

dinsdag 19 juni 2012 19:30

Op dinsdagavond 19 mei zal er opnieuw een ALV plaatsvinden, waarvoor alle leden van harte zijn uitgenodigd! De ALV zal plaatsvinden in de Kargadoor, Oudegracht 36, te Utrecht. De aanvang zal om 19.30 uur zijn. De agenda van deze avond ziet er als volgt uit: 

 1. Opening
 2. Agenda
 3. Wie zijn wij en waar staan we voor?
 4. Landelijk verkiezingsprogramma
 5. Notulen
 6. Post
 7. Samenstelling bestuur
 8. Financiën
 9. Mededelingen bestuur
 10. Mededelingen fractie
 11. W.v.t.t.k.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Ad. 3    Wie zijn wij en waar staan we voor?

Voor we in het verkiezingsprogramma duiken, is het goed om vers in het hoofd te hebben waar de ChristenUnie voor staat. Wat haar idealen, haar ideeën en overtuigingen zijn. Met die bril op, ons eigen gezonde verstand en onze eigen mening, kunnen we dan het verkiezingsprogramma bekijken. Denkt u alvast na over waarom u lid bent (geworden) van de ChristenUnie en wat u graag in het verkiezingsprogramma terug ziet

Ad. 4 Landelijk verkiezingsprogramma

Graag leggen we tijdens de ALV het landelijk verkiezingsprogramma ter bespreking aan u voor. Op 30 juni a.s. zal dit programma op het ledencongres worden vastgesteld. Uiteraard bestaat er tijdens de ALV de mogelijkheid moties en/of amendementen in te dienen. Ongeveer een week voor de ALV kunt u het verkiezingsprogramma vinden op: www.christenunie.nl. Mocht u voornemens zijn een motie en/of amendement in te dienen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons vooraf hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Ad. 7    Samenstelling bestuur

Tijdens  de vorige ALV hebben we in de persoon van Christine Daverschot een nieuwe secretaris gevonden. Van de vertrekkende secretaris hebben we formeel nog geen afscheid kunnen nemen, omdat Cobie Voorberg toen verhinderd was. Op 19 juni a.s. willen we dit alsnog doen.

Aansluitend zal de overdracht van de voorzittershamer plaatsvinden. In Rinze Broekema denken we als bestuur een goede opvolger van ondergetekende te hebben gevonden. Graag leggen we onze keuze aan u voor.

Ad. 8    Financiën

Op agenda van de ALV in het voorjaar bent u van ons gewend de jaarrekening over het afgelopen jaar terug te vinden. Dat is ook dit jaar het geval. Bij deze agenda treft de jaarrekening over 2011 aan. Graag vernemen wij tijdens de ALV of deze op uw instemming kan rekenen.

 

 

« Terug

Reacties op 'Algemene Leden Vergadering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > juni