Handhavingsprogramma

dinsdag 03 mei 2011 13:15

In de commissie mens en samenleving is afgelopen week gesproken over het nieuwe handhavingsprogramma en de daarin gemaakte prioriteiten. De ChristenUnie is tevreden over de keuzes die het College maakt, maar wilde op een aantal punten nog meer duidelijkheid.

In de commissie mens en samenleving is afgelopen week gesproken over het nieuwe handhavingsprogramma en de daarin gemaakte prioriteiten. De ChristenUnie is tevreden over de keuzes die het College maakt, maar wilde op een aantal punten nog meer duidelijkheid.
In de brief wordt al duidelijk gemaakt dat een aantal gelden ophouden te bestaan, waardoor met minder middelen de handhavende taak moet worden uitgevoerd. De ChristenUnie wil weten welke resultaten het college dan nastreeft. De extra gelden voor de aanpak mensenhandel vervallen. In de commissie vroegen wij wat dat concreet betekent. Wat gebeurt er nu niet meer? De burgemeester zegde toe dat de handhaving op peil blijft.
De ChristenUnie vroeg ook om helderheid over consequenties en over de behandeling van meldingen over seksinrichtingen, en of die meldingen allemaal in behandeling worden genomen. De ChristenUnie vindt dat belangrijk omdat mensenhandel zelden via grote en vaker via kleine signalen wordt ontdekt. De burgemeester deelde onze mening. 
Een heel andere handhavingstak is die van bouwen en wonen. De raad heeft de afgelopen jaren al veel gesproken over het omzettings- en splitsingsbeleid. Er zijn klachten over de handhaving. De wethouder heeft een nieuw voorstel aangekondigd. Op dit moment is het beleid echter nog niet veranderd. Het jaarverslag 2010 toont aan dat de 150 gevallen van handhaving ruimschoots overschreden zijn. Er was een wachtlijst en men is hard aan het wegwerken. Burgers gaven zelfs de moed op om nog te melden. Nu wordt opnieuw 150 gevallen van handhaving begroot. En dat terwijl het jaarverslag van 2010 al meldt dat ook voor 2011 een extra inspanning noodzakelijk zal zijn. De ChristenUnie wil dat er voldoende gehandhaafd wordt en vindt dat ook in lijn met toezeggingen van de wethouder in de commissie Stad en Ruimte van 18 januari jongstleden. We maakten ons echter zorgen of het mogelijk was om alle gevallen op tijd te behandelen. Volgens de wethouder moet dit lukken, omdat alle medewerkers beter getraind gaan worden en daarom meer aanmeldingen in kortere tijd kunnen verwerken. We houden het in de gaten.

« Terug

Reacties op 'Handhavingsprogramma'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.