Veilige buurten en straten

Plusjedonderdag 09 november 2017 14:05

Ook al dalen de misdaadcijfers de laatste jaren, toch voelen veel mensen zich wel eens onveilig. In sommige buurten is veel sociale overlast en criminaliteit. Ook zijn er nieuwe gevoelens van onveiligheid, bijvoorbeeld rond radicalisering.

Elke buurt of wijk heeft een eigen veiligheidsaanpak nodig. Op dit moment zijn er de gemeentelijke wijkactieplannen, maar die zijn verouderd en daar zit weinig schwung meer in. Er zijn nieuwe, frisse ideeën nodig. Die zijn er genoeg met (nieuwe) bewoners, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties die bijdragen aan een goede buurt. Een buurt waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten. Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.

Onveilige plekken en plekken met overlast (zoals de Amsterdamsestraatweg) moeten worden aangepakt. Het gaat om zowel plekken die ‘bewezen’ onveilig zijn als plekken die als onveilig worden ervaren. Vaak zijn er fysieke aanpassingen nodig, maar vaak gaat het ook om maatschappelijke problemen die moeten worden aangepakt om de veiligheid te verbeteren. In veel buurten ervaren inwoners een toenemende onveiligheid in het verkeer. Handhaven op bijvoorbeeld te hard rijdend verkeer is hard nodig. Hoewel de gemeente niet zelf handhaaft, kan ze bij de politie inzetten op extra prioriteit. Verder is het noodzaak dat in meer buurten 30-kilometerzones komen en dat de gemeente vaker op bebording aangeeft wat de maximale snelheid is.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • Burgers worden betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van bijvoorbeeld Burgernet, Waaks en WhatsApp-groepen in de wijk.
 • Het integraal veiligheidsplan wordt zo tijdig door de raad vastgesteld, dat de gemeente invloed kan uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten voor de politie.
 • De politie geeft voorrang aan high impact crimes als woninginbraak, geweld en overvallen. Ook auto-inbraak, autobrand en fietsendiefstal wordt stevig aangepakt, met nieuwe dan wel voortgezette actieplannen.
 • In de aansturing van de politie dringt de gemeente aan op lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en op goede terugkoppeling door politie. Ook wordt ingezet op extra zichtbaarheid van de wijkagent.
 • De gemeente en veiligheidspartners zetten in op de aanpak van huiselijk geweld. Het experiment ‘Take a break’ wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebouwd, waarbij vroege signalering en snelle aanpak centraal staan, zodat beginnende problemen niet escaleren.
 • De gemeente en veiligheidspartners zetten in op vroegsignalering van criminaliteit en radicalisering. Jongeren die het verkeerde pad op dreigen te gaan, worden direct en individueel benaderd. Het is in die gevallen belangrijk om te weten wat er achter de voordeur speelt; daarvoor werkt de gemeente samen met scholen, buurtwerkers, wijkagenten en sportverenigingen. De gemeente, veiligheidspartners en moskeeën ontwikkelen een aanpak om jongeren weerbaar te maken tegen radicaal gedachtegoed en signalen te delen.
 • De gemeente is alert op verwevenheid van boven- en onderwereld en het gebruik van vastgoed door grootschalige criminele organisaties (winkelpanden, kapsalons, horeca) en is samen met de politie creatief in het betreden en controleren van dit soort panden.
 • Onveilige plekken en plekken met overlast worden aangepakt (zoals (delen van) Lombok, het Verdomhoekje in Nieuw Engeland en Overkapel). Daarbij wordt waar nodig extra cameratoezicht of gerichte handhaving ingezet. Zo nodig worden BOA’s ook in avonduren en ’s nachts ingezet.
 • De gemeente stuurt op extra verkeershandhaving door de politie en maakt werk van meer 30-kilometerzones en extra bebording. Op bijvoorbeeld de Amsterdamsestraatweg moet hard rijden steviger worden aangepakt. We kiezen daar voor een 30-kilometerzone, (meer) drempels en een andere straatinrichting.
 • Een groter percentage Utrechters dan nu is in 2022 tevreden over de verkeersveiligheid.
 • Bij de inzet van kostbare middelen voor de aanpak van de Amsterdamsestraatweg geeft de gemeente prioriteit aan maatregelen tegen overlast, vandalisme en diepgewortelde criminaliteit tegenover kunst in de openbare ruimte, of extra inzet op communicatie.
 • De gemeente bestrijdt met prioriteit de inbraak op schepen die op het Amsterdam-Rijnkanaal aanmeren bij Kanaleneiland.
 • Criminele groepen zoals de ‘Audibende’ worden hard aangepakt, zowel langs bestuurlijke als strafrechtelijke weg.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’.
 • In probleemgebieden worden woningen versneld getransformeerd c.q. opgeknapt.

« Terug

Reacties op 'Veilige buurten en straten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november