Van goed afvalbeleid naar een circulaire economie

Plusjezondag 03 december 2017 01:00

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 honderd procent circulair te zijn. Dat betekent dat er dan geen nieuwe grondstoffen gebruikt mogen worden. Dit vraagt om een grote verandering van omgaan met grondstoffen en andere verdienmodellen. Ook voor Utrecht is dit een grote uitdaging! Dit begint met beter scheiden van afval zodat deze grondstoffen opnieuw ingezet kunnen worden en er zo min mogelijk afval de verbrandingsoven in gaat.

De ChristenUnie ziet Utrecht graag als koploper in de transitie naar de circulaire economie: dit is voor ons de meeste duurzame, eerlijke en financieel houdbare weg richting de toekomst. We vinden het daarbij belangrijk dat niet alleen de overheid, maar juist ook bedrijven en andere organisaties meedoen. De overheid, en de gemeenten voorop, hebben wat ons betreft wel een voortrekkers- en voorbeeldrol. We zien de circulaire economie daarnaast als kans om een andere type werkgelegenheid naar de stad te trekken. De ChristenUnie wil dat Utrecht voldoet aan de landelijke doelstellingen van het programma Van Afval Naar Grondstoffen waarbij we in 2020 naar 75 procent afvalscheiding en maximaal honderd kilo restafval per persoon per jaar gaan. De ChristenUnie ziet inwoners als cruciale schakel. Zij moeten bewuster omgaan met grondstoffen, afval zo goed mogelijk scheiden en inzien dat het noodzakelijk is dat we zuiniger omgaan met de aarde. Het is dan ook voor de gemeente een must om de afvalinzameling goed te organiseren om zo frustraties over overvolle bakken en zwerfafval tegen te gaan. Initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven die bijdragen aan een circulaire economie moeten van harte worden toegejuicht en ondersteund. Voor inwoners is het dan belangrijk dat het duidelijk is waarom afval scheiden nodig is, wat er met de grondstoffen gebeurt en dat het proces van inzameling goed geregeld is.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • Alle ondergrondse containers worden voorzien van een chip die aangeeft wanneer de bak (bijna) vol is zodat deze tijdig wordt geleegd.
 • De gemeente start een bewonerscampagne over het belang van afvalscheiding en circulaire economie. Afvalcoaches kunnen hier een rol in spelen.
 • De gemeente gaat ook in de openbare ruimte afval gescheiden inzamelen en draagt er zorg voor dat dit ook gescheiden wordt afgevoerd en verwerkt.
 • Luiers en incontinentiemateriaal vormen een groot deel van het restafval. Er zijn diverse initiatieven in het land om inzameling en verwerking hiervan te gaan regelen. Indien dit positief doorzet, doet Utrecht hier aan mee. De gemeente zorgt er dan voor dat inwoners luiers en incontinentiemateriaal gescheiden kunnen inleveren, bijvoorbeeld via kinderdagverblijven en zorgcentra. Ook wordt er een proef gedaan waarbij de gemeente het gebruik van wasbare luiers stimuleert.
 • De gemeente zorgt ervoor dat het project ‘Het nieuwe inzamelen’ zorgvuldig wordt afgerond en toegepast wordt in de hele gemeente. Ook doet de gemeente er alles aan om bewoners te stimuleren hun afval zo goed mogelijk te scheiden en geen zwerfafval te veroorzaken. Hiervoor wordt de beschikbare kennis over dit onderwerp gebruikt.
 • Op termijn is de overgang naar Diftar (betalen voor restafval) een serieuze optie.
 • Utrecht biedt gezamenlijke GF(T) bakken aan in buurten met veel hoogbouw.
 • De gemeente pakt zwerfafval aan, specifiek de vele lachgasampullen.
 • Utrecht werkt samen in de regio met overheden en bedrijfsleven, om zoveel mogelijk grondstoffen in de regio te houden en om werkgelegenheid te creëren.
 • Er is nadrukkelijk aandacht voor de potentie van ‘groene’ reststromen (zoals snoeiafval en bermmaaisel) als grondstof of energiedrager.
 • De gemeente groeit naar twintig procent van het totale inkoopvolume circulair inkopen in 2020. Hiermee kan de gemeente de vraag naar circulaire producten vergroten.
 • Utrecht omarmt de aanpak duurzaam GWW om zo ook in de grond-, water- en wegenbouw te verduurzamen; het gaat hier om een grote vervuilende sector.
 • Er komt een fonds voor circulaire initiatieven.

« Terug

Reacties op 'Van goed afvalbeleid naar een circulaire economie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.