Een gezonde, sociale en rechtvaardige economie

Plusjedonderdag 09 november 2017 13:49

De lokale overheid speelt, samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en binnen maatschappelijke randvoorwaarden plaatsvindt.

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. Samen met lokale en regionale ondernemers spelen we in op nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook zet de ChristenUnie zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het instellen van een ondernemersfonds en parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen? 

Economie, arbeidsmarkt en sociale omstandigheden

 • Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid op alle niveaus.
 • De gemeente zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid. De gemeente Utrecht zet zich samen met andere gemeenten en de provincie in om bedrijven naar de Utrechtse regio te lokken. De ChristenUnie wil geen bedrijven of instellingen uit de regio naar de gemeente Utrecht verplaatsen zonder dat er een significante regionale verbetering van de werkgelegenheid wordt gerealiseerd.
 • Lokale en regionale ondernemers krijgen in het vestigingsbeleid de voorkeur boven nationale en internationale ketens. In het acquisitiebeleid van bedrijven houden we expliciet rekening met de consequenties van bedrijfsvestiging voor de concurrentiepositie van bestaande Utrechtse bedrijven.
 • Omdat een derde van de uitkeringsgerechtigden in de bijstand tien jaar geleden nog in de groep topinkomens verkeerde, ontwikkelen we een speciaal instrument om deze groep te helpen, bijvoorbeeld bij het opstarten van een eigen bedrijf of het volgen van opleidingen om opnieuw kansrijk te worden.
 • Winkels worden niet verplicht om op zondag open te zijn. Er worden publieke en private middelen ingezet om deze verplichting tegen te gaan. Verplichte zondagsopenstelling is namelijk nadelig voor kleine, veelal lokale ondernemers en voor het personeel. Wij voelen ons hierbij bovendien gesteund door het eerdere referendum, waarbij een ruime meerderheid van de kiezers tegen wekelijkse zondagsopening was.
 • ZZP’ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en flexplekken in gemeentelijk vastgoed open te stellen voor startups. Economische activiteit aan huis is toegestaan voor kleinschalige, niet-overlastgevende economische activiteiten, zolang de woonfunctie van de woning dominant blijft.

 

Ruimtelijk economisch beleid

 • Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
 • Bedrijfsterreinen worden duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.
 • Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.
 • Er komen geen nieuwe bedrijventerreinen, als er geen duurzame oplossing is voor leegstand op oude bedrijventerreinen.
 • Er wordt steeds meer via internet gekocht; de ChristenUnie kiest ervoor bestaande detailhandelslocaties zoveel mogelijk te benutten in plaats van nieuwe locaties bij te bouwen. Eigenaren van excentrisch gelegen vastgoed met bestemming detailhandel worden indien gewenst zoveel mogelijk gefaciliteerd bij het vinden van een nieuwe bestemming.

Regionale samenwerking

 • De gemeente blijft lokale en regionale economische clusters Life Sciences (inclusief het medisch cluster), Creatieve industrie, Duurzaamheidseconomie in de topsectoren Energie, Chemie en Water en Hoofdkantoren en internationaal vestigingsklimaat versterken en uitdragen. In de nieuwe planperiode voor de lokale economische visie sluit de gemeente Utrecht aan op het provinciale beleid.

De eigen rol van de gemeente

 • In het acquisitiebeleid houdt de gemeente rekening met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo gaan we sociale en milieu-uitbuiting tegen.
 • Sociale ondernemers (ondernemers die innovatieve oplossingen zoeken voor maatschappelijke uitdagingen) krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; zo mogelijk is social return een voorwaarde.
 • Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket.
 • Het MKB moet een eerlijke toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen. De gemeente Utrecht werpt geen onnodige beperkingen op voor inschrijvers op aanbestedingen en confronteert alleen winnaars van aanbestedingen met alleen de noodzakelijke administratieve lasten.
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente ondernemers motiveert. De gemeente betaalt rekeningen van ondernemers binnen dertig dagen.
 • De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren.
 • ZZP’ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en flexplekken in gemeentelijk vastgoed open te stellen voor startups. Economische activiteit aan huis is toegestaan voor kleinschalige, niet-overlastgevende economische activiteiten, zolang de woonfunctie van de woning dominant blijft.

Ondersteuning van nieuwe markten; de gemeente als (kennis)makelaar

 • De gemeente Utrecht zet ambtelijke capaciteit in om productkennis bij inwoners te verhogen voor ingewikkelde technische producten als nieuwe energieopwekkings- en opslagsystemen. Dit doet de gemeente ook voor juridische vormen die implementatie van die producten kunnen versnellen. Samen met lokale en regionale ondernemers worden markten zo verder ontsloten.
 • Nieuwe technologische mogelijkheden die leiden tot nieuwe vormen van economische activiteiten en verhoudingen krijgen nadrukkelijk een kans. Er ligt echter een grens bij het ontstaan van overlast. Een voorbeeld kan kamerverhuur via Airbnb zijn; de gemeente moet een duidelijke grens trekken als toeristische verhuur van delen van woonhuizen leidt tot overlast in de buurt, als woonhuizen uit de toch al krappe Utrechtse woningvoorraad worden onttrokken of als blijkt dat verhuurders zich niet aan de regels voor (commerciële) kamerverhuur houden.

« Terug

Reacties op 'Een gezonde, sociale en rechtvaardige economie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november