Onderwijs: vrije keuze en gelijke kansen

Plusjedonderdag 09 november 2017 13:35

Voor de ChristenUnie staat de vrijheid van onderwijs voorop. Omdat de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding bij de ouders ligt, moeten zij vrij zijn om een school te kiezen die zij het beste bij hun levensovertuiging vinden passen. Daar past een ruimhartige regeling voor leerlingenvervoer bij. Als lokale overheid gaat de gemeente niet over de inhoud of de kwaliteit van het onderwijs. Wel heeft zij de taak schoolbesturen te faciliteren bij het vormgeven van het onderwijs. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol als het gaat om de voor- en vroegschoolse educatie en het tegengaan van schooluitval.

Het onderwijs in Utrecht is van goede kwaliteit: in 2017 kregen alle scholen in de gemeente een voldoende van de Onderwijsinspectie. Tegelijkertijd stelt de groei van de stad schoolbesturen en de gemeente voor een forse opgave. Alleen al in het voortgezet onderwijs komen er tot 2025 vierduizend nieuwe leerlingen bij. Er moeten dus nieuwe scholen worden gebouwd en bestaande scholen moeten worden uitgebreid. Ondertussen werken kinderopvangorganisaties en scholen aan het concept van integrale kindcentra (IKC’s). Een IKC is een organisatievorm waarin scholen, organisaties voor kinderdagopvang en eventuele andere partners met elkaar samenwerken aan sluitende dagarrangementen voor kinderen van 0-13 jaar.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • De gemeente realiseert in samenwerking met schoolbesturen een dekkend aanbod van scholen en denominaties in de verschillende wijken.
  • De regeling voor het leerlingenvervoer blijft ruimhartig.
  • De ontwikkeling richting IKC’s wordt gefaciliteerd, maar de gemeente neemt geen voortrekkersrol.
  • De gemeente faciliteert scholen bij het geven van bewegingsonderwijs, ook als scholen meer bewegingsonderwijs willen aanbieden dan de wettelijke norm voorschrijft.
  • Scholen die de maatschappelijke stage willen aanbieden, worden daarbij ook in de toekomst ondersteund door de Vrijwilligerscentrale. De gemeente maakt hier structureel budget voor vrij.
  • De gemeente gaat door met de forse inzet op de voor- en vroegschoolse educatie, zodat kinderen een zo gelijk mogelijke start maken op de basisschool.
  • Voortijdig schoolverlaten wordt aangepakt en tussen vmbo en mbo vindt een warme overdracht plaats.
  • De gemeente zorgt voor een goed overzicht van de aanbieders van cultuuronderwijs, zodat scholen ontlast worden en een keuze kunnen maken die past bij hun school.
  • Elke school dient te beschikken over ruim voldoende fietsparkeergelegenheid. Om veilig fietsen naar school te stimuleren worden indien nodig autovrije zones rond scholen ingesteld.

« Terug

Reacties op 'Onderwijs: vrije keuze en gelijke kansen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november