Jeugd(zorg): sterke gezinnen en goede zorg voor jongeren

Plusjedonderdag 09 november 2017 11:46

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Utrecht moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om gezond op te groeien en beschermd te worden tegen kindermishandeling. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin. 

Door de jeugdzorg en -hulp te decentraliseren heeft het Rijk uitgesproken te vertrouwen dat gemeenten samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. Maar met het vertrouwen is ook een bezuiniging vastgesteld. En het budget knelt. Om de decentralisatie van jeugdzorg te laten slagen, moet er in Utrecht extra worden ingezet op preventie en vroegsignalering, zodat kinderen eerder worden geholpen. Want ouders en kinderen zijn erbij gebaat als zorg op het juiste moment beschikbaar is. Hiervoor is het nodig dat de zorgvrager, met het gezin en samen met de omgeving en professionals een plan maakt. In het hulpverleningstraject willen we namelijk de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en versterken. De ChristenUnie wil dat de inkoop van jeugdhulp niet alleen op prijs gebaseerd is, maar vooral gebaseerd wordt op de kwaliteit. Het huidige model (de zogenaamde ‘vierkantsbekostiging’) knelt, gezien de aannamestop bij instellingen.

Buurtteams spelen een belangrijke rol bij jeugdzorg op maat, omdat zij het contactpunt zijn in de buurt. Zij spelen daarom een belangrijke rol bij het verbinden van informele en formele professionele netwerken, coördineren van vroegtijdige hulp en het bieden van basiszorg op maat. Eventuele aanvullende zorg sluit aan op de basiszorg die door buurtteams geleverd wordt. Ook moeten informele netwerken (sociale basisinfrastructuur) versterkt en uitgebreid worden.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsorganisaties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator belangrijk. Het schort nu nog in de uitvoering, daarom wordt dit aangepakt.

 • Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en passend bij de behoefte van het kind. Keuzevrijheid in de zorg staat voor ons centraal.

 • De kwaliteit van het zorgaanbod en de beschikbaarheid van deze zorg worden gemonitord, waarbij de mening van cliënten en cliëntervaringen een belangrijke rol spelen. Naar aanleiding van de resultaten van 2016 moet de gemeente met een betere aanpak komen waarin onder andere opgenomen wordt dat cliënten sneller hulp krijgen. Ook zal extra capaciteit ingezet worden die de zogenaamde ‘SAVE-teams’ (die optreedt in gevallen waarin de veiligheid bedreigt wordt) ondersteunt.

 • Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij jeugdhulp.

 • Jongeren die mantelzorger, zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.

 • Kinderen die met hun moeder in de vrouwenopvang verblijven, krijgen extra zorg.

 • Voor zwerfjongeren is er opvang en begeleiding en zogenaamde spookjongeren worden opgespoord.

 • Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, waarborgt de gemeente dat ieder kind kan sporten.

 • De gemeente biedt scholen voorlichtingsprogramma’s over digi-veiligheid aan, zodat kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media.

 • De gemeente zet in op het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders en op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.

 • De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg achttien jaar worden.

 • Met buurtteams en professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief vechtscheidingsbeleid. Daarbij komt ook preventie aan de orde: ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning zijn beschikbaar.

 • Er wordt extra geïnvesteerd in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen. Dat zijn zeer waardevolle plekken voor jongeren: ze groeien op in een situatie die zo normaal mogelijk is.

« Terug

Reacties op 'Jeugd(zorg): sterke gezinnen en goede zorg voor jongeren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november