Inclusieve samenleving: Utrecht is voor iedereen

Plusjewoensdag 08 november 2017 13:41

Utrecht is een prachtige, diverse gemeente. Sta maar eens stil op de Oudegracht en zie hoe rijk de diversiteit in de stad is: geboren en getogen Utrechters, internationale studenten, jonge gezinnen, statushouders die hier een nieuw thuis hebben gevonden en ga zo maar door. Deze diversiteit brengt ook veel segregatie met zich mee. Veel mensen leven langs elkaar heen, in hun eigen bubbel. Dat is jammer, want ontmoeting is het begin van begrip en begrip het begin van een samenleving waarin verschillen niet uitgroeien tot tegenstellingen. Op veel plekken zien we discriminatie: op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, op straat. Maar ook op een andere manier zien we onderscheid ontstaan: er is in Utrecht steeds minder ruimte voor de middenklasse, wonen wordt steeds moeilijker betaalbaar en het gat tussen sociale huurwoningen (waar ook een tekort aan is) en particuliere huurwoningen wordt steeds groter.

De ChristenUnie wil dat Utrecht een stad voor iedereen is, ongeacht afkomst, geslacht, opleiding, inkomen, geloof, leeftijd, seksuele voorkeur, psychische of fysieke beperkingen. We willen een inclusieve samenleving, waar iedereen meetelt en mensen elkaar ontmoeten, helpen en verrijken. Met kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen, met een gezonde mix van woningen, met gemengde scholen en sportclubs, met aantrekkelijke en toegankelijke openbare ruimte en met buurtcentra die goed benut worden en die ontmoeting faciliteren. In zo’n samenleving voelt niemand zich buitengesloten en ontstaat er geen voedingsbodem voor radicalisering of criminaliteit. Dat komt namelijk regelmatig voort uit sociale problemen, gevoelens van uitsluiting en een gebrek aan perspectief. In een inclusieve samenleving telt iedereen mee en is er voor iedereen perspectief.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • De Utrechtse Antidiscriminatie Agenda wordt stevig voortgezet.
  • De gemeente zet zich samen met buurtteams en sociaal makelaars in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en zorgt voor soepele procedures voor het aanvragen van hulpmiddelen en werkplekaanpassing.
  • Het is van belang dat de gemeente – en de hele Utrechtse samenleving – zich bewust is van de aard en omvang van psychische aandoeningen. De gemeente zet in op bewustwording en focust daarbij op de kansen en mogelijkheden van mensen met een ernstige psychische aandoening. Ook draagt de gemeente bij aan de komst van integrale lokale teams die mensen met een ernstige psychische aandoening van dichtbij kunnen begeleiden. Deze teams moeten de lead en het budget krijgen om de genoemde bewustwording en integraliteit handen en voeten te geven.
  • De gemeente stuurt via de prestatieafspraken met woningcorporaties en via bestemmingsplannen op een gezonde woningvoorraad en menging van bevolkingsgroepen. Middeldure huur en koop worden als specifieke categorie in bestemmingsplannen opgenomen. Zie ook onze standpunten over wonen.
  • De buurthuizen worden in stand gehouden en benut voor bijeenkomsten van de gemeente en voor dienstverlening zoals het ophalen van je paspoort, zodat er goed gebruik wordt gemaakt van de buurthuizen en ontmoeting gefaciliteerd wordt.
  • Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking wordt volledig geïmplementeerd. De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt ervoor dat de openbare ruimte toegankelijk is voor mensen met een beperking.
  • Organisaties die zich hard maken voor gelijke behandeling en het terugdringen van segregatie worden (financieel) gesteund en gefaciliteerd, evenals kleinschalige bewonersinitiatieven die ontmoeting in de buurt stimuleren.
  • De gemeente, moskeeën en veiligheidspartners zetten in op het vroeg signaleren van radicalisering en ontwikkelen beleid om jongeren weerbaar te maken tegen radicaal gedachtegoed.
  • De gemeente maakt geen onderscheid in haar subsidiebeleid voor maatschappelijke organisaties; levensbeschouwelijke organisaties worden niet gediscrimineerd om het feit dat ze een levensbeschouwelijke insteek hebben.

« Terug

Reacties op 'Inclusieve samenleving: Utrecht is voor iedereen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november