Groen & gezond

De gemeente Utrecht groeit in rap tempo naar meer dan 400.000 inwoners in 2030. Dit zorgt voor grote uitdagingen in de stad, zoals het realiseren van voldoende woningen, het zorgen voor genoeg groen in de buurt en het in goede banen leiden van het verkeer. Maar het biedt ook kansen. De ChristenUnie wil investeren in een duurzame, groene en gezonde stad. Omdat de keuzes die we nu maken niet alleen invloed hebben op onszelf, maar ook op de generaties na ons.

De groei van de stad vraagt om eerlijkheid en politieke moed. Keuzes die op korte termijn de meeste winst of populariteit opleveren, zijn niet altijd de juiste. Wij willen recht doen aan de bewoners en aan de schepping. Daarom willen we allereerst een ambitieus groen beleid, in samenwerking met bewoners, bedrijven en andere overheden. Een duurzame stad betekent: een circulaire economie (waarbij we bewuster omgaan met onze grondstoffen en er geen afval meer bestaat), schone energie en schoon vervoer. Maar het betekent ook dat de gemeente zorgt dat de afvalinzameling goed geregeld is, dat buurten bereikbaar zijn en dat er heldere afspraken zijn over parkeren.

Naar een circulaire economie: Utrecht als koploper

De ChristenUnie wil dat Utrecht koploper is in de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Dit levert veel op voor ons en voor volgende generaties: gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Wij willen dat de gemeente ruim baan maakt voor schone energie en zich ervoor inzet om zo snel mogelijk af te komen van olie, aardgas en kolen. Energiebesparing moet topprioriteit krijgen: energieneutrale huizen en gebouwen worden de norm. In het toewerken naar een circulaire economie heeft de gemeente een voortrekkersrol. Dit kan door zelf het goede voorbeeld te geven in inkoop en aanbestedingen en door initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven die bijdragen aan een circulaire economie volop te ondersteunen. Ook bewoners hebben een belangrijke rol, onder andere door zo goed mogelijk afval te scheiden. Het is dan ook belangrijk dat dit goed geregeld wordt en dat helder is wat er met de ingezamelde grondstoffen gebeurt.

Bij plannen voor schone energieopwekking moeten omwonenden nauw betrokken worden. De ChristenUnie wil dat zij kunnen meeprofiteren van de voordelen die schone energie oplevert, bijvoorbeeld in het geval van windmolens.

Huisje, boompje, beestje

Een goed en betaalbaar huis, appartement of studentenkamer in een prettige buurt, is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend in Utrecht. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot en de huizenprijzen schieten omhoog. De huren en huizenprijzen zullen in dit gewilde stukje van het land waarschijnlijk relatief hoog blijven. Toch wil de ChristenUnie dat de gemeente inzet op het versnellen van de bouwproductie. Dit moet leiden tot meer betaalbare woningen voor studenten, starters, mensen met een kleine beurs en statushouders. Ook creatieve oplossingen zijn nodig, bijvoorbeeld het verbouwen van kantoorpanden tot woningen. En er moet gewerkt worden aan een betere spreiding van sociale huurwoningen over de stad, zodat segregatie wordt tegengegaan. Met name in Overvecht is de concentratie sociale huur te hoog. Daar moeten dus meer duurdere huur- en koopwoningen komen.

Utrecht is een groene gemeente, maar wat de ChristenUnie betreft nog niet groen genoeg. Groen is namelijk niet alleen goed voor de gezondheid van onze inwoners maar zorgt er ook voor dat de stad niet te veel opwarmt en dat bij zware regenbuien water kan weglopen. Meer groen in de stad is dan ook hard nodig. Bovendien willen we dat waardevolle natuur in en rondom de stad beschermd wordt, zoals de Gagelpolder boven Overvecht of de natuur rond de A27 bij Amelisweerd.

Vervoer: schoon en veilig

Voor een duurzame, groene en gezonde stad zet de ChristenUnie volop in op de fiets en het openbaar vervoer. Hoewel de fiets in de stad al het belangrijkste vervoermiddel is, kan er nog veel verbeterd worden. Daarom wil de ChristenUnie meer buurtstallingen en betere fietsverbindingen. Bovendien willen we minder fietsverkeerslichten en waar mogelijk minder lange wachttijden. Ook werken we verder aan de veiligheid van fietsers in het verkeer, door fietspaden zoveel mogelijk te scheiden van autowegen en paaltjes en drempels waar mogelijk te verwijderen.

Meer plek voor fiets en openbaar vervoer betekent tegelijk dat er minder ruimte overblijft voor de auto. De ChristenUnie wil toewerken naar een autoluwe binnenstad. Dat houdt onder andere een plan van aanpak in voor een autovrije Oudegracht. Uitbreiding van de auto-infrastructuur is alleen gewenst als dit bijdraagt aan een verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Het stationsgebied moet niet alleen een doorgangsgebied worden maar ook een prettige en leefbare buurt om te wonen, te werken en te recreëren.

In een groeiende stad staat de luchtkwaliteit onder druk. De ChristenUnie vindt de gezondheid van Utrechtse kinderen en volwassenen belangrijker dan een optimale bereikbaarheid van de stad per auto. Om die reden zijn we voorstander van de milieuzone, waarbij vervuilende auto’s uit de binnenstad worden geweerd.